Loading

กรมที่ดินบริหารผู้บุกรุกที่สาธารณ

วันที่ : 13 สิงหาคม 2551
กรมที่ดินบริหารผู้บุกรุกที่สาธารณะ

นายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน  เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้แจ้งให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกมาจัดระเบียบและออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากจนที่บุกรุกและครอบครองทำประโยชน์ โดยคัดเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ หรือไม่มีความประสงค์จะสงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดสรรให้แก่ราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินและอยู่อาศัย โดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นหลักฐานและเสียค่าตอบแทนในอัตราต่ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 ถึงปัจจุบันมีราษฎรได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ 49 จังหวัด 41,260 แปลง และในปีงบประมาณ 2551 กำหนดเป้าหมายไว้ 9,100 แปลง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน