Loading

ที่ดินโชว์รายได้7เดือนทะลุ3.2หมื่นล

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2551
ที่ดินโชว์รายได้7เดือนทะลุ3.2หมื่นล.

              นายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้และการให้บริการประชาชนของกรมที่ดินว่าในระยะเวลา 7 เดือน ของปีงบประมาณ 2551 คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 -เมษายน 2551 ปรากฏว่า มีประชาชนมาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศจำนวน 3,168,487 รายส่งผลให้กรมที่ดินสามารถจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 32,318.29 ล้านบาท

โดยแยกเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ11,352.33ล้านบาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 9,283.82ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ10,202.39 ล้านบาท อากรแสตมป์1,479.75ล้านบาท อย่างไรก็ดีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550-30 กันยายน2551 ) กรมที่ดินคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เข้ากระทรวงการคลัง 50,000 ล้านบาท โดยมีประชาชนมาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินณสำนักงานที่ดินทั่วประเทศจำนวน 5,000,000 ราย ตลอดจนในปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม2551-กันยายน2552)กรมที่ดินตั้งเป้าจัดเก็บรายได้เข้ากระทรวงการคลังไว้ที่ 50,000 ล้านบาท เช่นเดียวกัน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ