Loading

สมัคร สั่งกรมธนารักษ์ทบทวนค่าเช่าที่ราชพัสด

วันที่ : 11 มิถุนายน 2551
สมัคร สั่งกรมธนารักษ์ทบทวนค่าเช่าที่ราชพัสดุ

               นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบนโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการส่งคืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และสามารถทำเกษตรกรรมได้ให้แก่กรมธนารักษ์ คาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ ภายใน 3 เดือน ซึ่งจะเน้นส่วนราชการที่ครอบครองที่ราชพัสดุตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป เช่น ที่ดินในค่ายทหารกรมชลประทานและกรมราชทัณฑ์เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ 5 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง อุตสาหกรรม พลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อให้นำที่ดินไปใช้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม เช่น กำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดจำนวนพื้นที่ให้เช่า กำหนดจำนวนพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานให้สมดุล สนับสนุนต้นกล้า จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พัฒนาดินและแหล่งน้ำ คาดว่าภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้ ทุกอย่างจะชัดเจนและประกาศให้เกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการได้ ส่วนการจัดสรรพื้นที่จะเป็นการทยอยดำเนินการ

นายอำนวย กล่าวอีกว่า นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในที่ประชุมว่าที่ราชพัสดุที่จะให้เกษตรกรเช่าราคาไร่ละ 20 บาทนั้นถูกเกินไป จึงมอบให้กระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์พิจารณาทบทวนค่าเช่าให้เหมาะสม โดยปัจจุบัน ตามกฎหมายการเช่าที่ดินราชพัสดุแล้วกำหนดว่าให้เรียกเก็บค่าเช่าได้ไม่ต่ำกว่า 20 บาทต่อไร่

ทั้งนี้ นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตรนั้น เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2551 ที่เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง เร่งตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และขอคืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาให้เกษตรกรเช่าในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2550-2551 กรมธนารักษ์ได้รับคืนที่ดินราชพัสดุจากกระทรวงต่างๆ 503 แปลง เนื้อที่ 266,539 ไร่เศษ โดยที่ดินอีก 1 ล้านไร่ที่จะเรียกคืนจาก 12 หน่วยงาน ได้แก่ กลาโหม 119 แปลง พื้นที่ 4.27 ล้านไร่ เกษตรฯ 57 แปลง พื้นที่ 6.95 แสนไร่ ศึกษาธิการ 30 แปลง พื้นที่ 7.19 หมื่นไร่ ยุติธรรม 7 แปลง พื้นที่ 2.92 หมื่นไร่ และ คมนาคม 10 แปลง พื้นที่ 1.89 หมื่นไร่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 12.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในราชการ 12.33 ล้านไร่ และเป็นที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชยกรรม 0.16 ล้านไร่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ