Loading

กรมที่ดินสั่งจับตา ปมนอมินีต่างด้าว ลงดาบทั้งจำ-ปรั

วันที่ : 9 มิถุนายน 2551
กรมที่ดินสั่งจับตา ปมนอมินีต่างด้าว ลงดาบทั้งจำ-ปรับ

             นายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่เกิดกรณีชาวต่างชาตให้คนไทยถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนในลักษณะเป็นนอมินีหรือตัวแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย กรมที่ดินไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าทสอบสวนอย่างละเอียดถึงที่มาการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของนิติบุคคล อาทิ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบุคคลต่างด้าวถือหุ้น หรือมีเหตุน่าสงสัยว่าอาจจะมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน รวมถึงสอบสวนข้อมูลต่างๆ อาทิ รายได้ ต่อเดือน อาชีพต่างๆของผู้ถือหุ้นฯลฯโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทจะต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินในการเข้าซื้อหุ้น และการได้มาของที่ดินแปลงนั้นๆ

กรมที่ดินยังได้สั่งการให้สำนักงานที่ดินทุกสาขาต้องจัดส่งรายชื่อนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อให้สำนักบริการข้อมูลธุรกิจหรือสำนักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรวจสอบว่ามีการเพิ่มทุนจนกลายสภาพเป็นนิติบุคคลต่างด้าวหรือไม่ มิฉะนั้นจะต้องจำหน่ายที่ดินส่วนที่เกินจากที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตรวจสอบกรณีซื้อขายที่ดินโดยไม่กู้จากสถาบันการเงินทั้งๆ ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงกว่าทุนจดทะเบียนบริษัทหากมีความผิดจะมีโทษปรับและจำคุก

ทั้งนี้ กฎหมายที่ดินระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิ์รับโอนที่ดินได้ 3 กรณี คือ 1)รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 2)ซื้อที่ดิน 1 ไร่เป็นที่อยู่อาศัย โดยนำเงินมาลงทุน 40 ล้านบาท และ 3)รับโอนที่ดินตาม
กฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ