Loading

กม. อาคารชุดฯ ใหม่ ผิดปรับเป็นแส

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2551
กม. อาคารชุดฯ ใหม่ ผิดปรับเป็นแสน

                 นายธงชัย หวานฉ่ำ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. อาคารชุดฉบับใหม่ ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ตั้งแต่เจ้าของโครงการ เจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัย คณะกรรมการอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้รับจ้างนิติบุคคลอาคารชุด โดยกฎหมายฉบับใหม่จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จากเดิมที่บทลงโทษจะไม่มีกฎหมายรองรับ

ทั้งนี้ ในส่วนของเจ้าของห้องชุดใน พ.ร.บ. อาคารชุดใหม่ ได้มีข้อบังคับหลายมาตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารชุด เช่น มาตรา 72 เจ้าของร่วมผู้ใดดำเนินการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมห้องชุดของตนเองโดยฝ่าฝืนมาตรา 48(3) ที่กำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของร่วม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมทั้งหมด และหากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1แสนบาท

นอกจากนี้ ในมาตรา 17/1 วรรค 2 ยังห้ามไม่ให้มีการประกอบการค้าในอาคารชุด เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่ของอาคารชุดที่จัดไว้ให้ ในขณะที่หลายๆ โครงการในปัจจุบันมีปัญหาเจ้าของร่วมเปิดกิจการค้า หรือสำนักงานในอาคาร ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 5 พันบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ และในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกิน 12% ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้นและหากค้างเกิน 6 เดือนขึ้นไป ต้องเสียเงินเพิ่มไม่เกิน20%ต่อปีและอาจถูกระงับการใช้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์