Loading

กคช.โชว์ผลงาน 35 ปี-ยกชั้นบ้านคนจน ชูแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัย 25 จังหวัดทั่วไท

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2551
กคช.โชว์ผลงาน 35 ปี-ยกชั้นบ้านคนจน ชูแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัย 25 จังหวัดทั่วไทย

         เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายสุชาติ ศิริโยธิพันธ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ผลงาน 35 ปี กคช. ที่ผ่านมา กคช.ได้จัดทำยุทธ์ศาสตร์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย 7 ยุทธ์ศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยให้เป็น ""วาระแห่งชาติ"" โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยระดับชาติ 2.รัฐพัฒนาที่ดินและลงทุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการสอดคล้องต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3.รัฐเสริมสร้างระบบการเงินและระบบสินเชื่อที่เอื้อต่อการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับรายได้4.สร้างขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริการจัดการที่อยู่อาศัย 5.สร้างองค์ความรู้ที่อยู่อาศัยสู่ทุกภาคส่วนด้วยการค้นคว้าวิจัยเพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง ประหยัดการใช้พลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 6.ยกระดับคุณภาพที่อยู่อาศัยคนไทยให้ดีขึ้น และ 7.สร้างมาตรฐานรูปแบบที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสมของรายได้ ซึ่งครม.ได้เห็นชอบยุทธ์ศาสตร์แล้วเมื่อวันที่18ธ.ค.50

""กคช.ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทร และครม.เห็นชอบแล้ว โดยจะปรับลดจำนวนหน่วยก่อสร้างจาก 601,727 หน่วย เหลือเป็น 300,504 หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยมากที่สุด พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ดอกเบี้ยต่ำในระยะยาว จะปรับเปลี่ยนที่ดินที่ไม่ได้ทำโครงการบ้านเอื้ออาทรมาพัฒนาเป็นโครงการเคหะชุมชน ปรับเพิ่มรายได้ผู้มีสิทธิ์ในโครงการจาก 22,000 บาทเป็น 30,000 บาทเพื่อเพิ่มกลุ่มผู้มีกำลังซื้อทำให้กคช.ขายบ้านได้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางการผ่อนชำระสำหรับผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ให้พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าโครงการอีกทางหนึ่ง""นายสุชาติกล่าว

นายสุชาติ กล่าวว่า ปี""51 กคช.จะขยายผลการดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่มอีก 8 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี ลาดกระบัง สายไหม สุรินทร์ระยะ 3/1 และระยะ 4 พหลโยธิน (คุณพระ) ติวานนท์ (บางกระดี) สมุทรปราการ (นิคมบางปู) นครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) รวมทั้งการเดินหน้าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และโครงการเคหะชนบทซึ่งจะนำผลดำเนินงานในพื้นที่บ้านข่วงกอม จ.ลำปาง เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท ซึ่งกคช.จะร่างแผนปฏิบัติการปี""51-55 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 25 จังหวัด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ