Loading

กรมที่ดินเข้มขายอาคารชุ

วันที่ : 31 มกราคม 2551
กรมที่ดินเข้มขายอาคารชุด

                แหล่งข่าวจากกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ (สนช.) และอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับเมื่อพ้น120วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หากกฎหมายฉบับดังกล่าว มี ผลบังคับใช้จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยในอาคาร ชุดได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบ

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อและการอยู่อาศัยในห้องชุดมากขึ้น เช่น การจดทะเบียนอาคารชุดนอกจากผู้ขอต้องแสดงแผนผังอาคารชุดแล้ว ต้องแสดง เส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะด้วย

กรณีที่มีการโฆษณาอาคารชุด ผู้ประกอบการต้องเก็บสำเนาข้อความ หรือภาพที่โฆษณาไว้ที่สถานที่ทำการจนกว่าจะขายห้องชุดหมด และต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้ด้วยและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาขายห้องชุด

นอกจากนี้ พ.ร.บ.อาคารชุด ฉบับใหม่ยังคงอนุญาตให้จัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้า ได้ แต่ต้องจัดระบบการเข้าออก ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่ของเจ้าของร่วม เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์