Loading

ประเมินที่ดินภูเก็ตใหม่เพิ่มราคาสูงสุด 535

วันที่ : 3 มกราคม 2551
ประเมินที่ดินภูเก็ตใหม่เพิ่มราคาสูงสุด 535%

                       นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการบังคับใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกในเขตจังหวัดภูเก็ต ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ได้ครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตจึงได้จัดทำราคาประเมินที่ดินใหม่ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยได้จัดทำราคาประเมินใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 บัญชี คือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศใช้บังคับตามราคาประเมินเดิมไปอีก 4 ปี เนื่องจากในปี 2551 กรมธนารักษ์ มีโครงการจะจัดทำฐานข้อมูลที่ดินใหม่

ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ได้มีการปรับราคาประเมินเดิมโดยใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ ค่าจ้างแรงงานและค่าอำนวยการของแต่ละจังหวัด

ส่วนราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก ได้จัดทำโดยวิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดิน จากสำนักงานที่ดินย้อนหลัง 3 ปี ได้มีการจัดเก็บข้อมูลราคาเสนอขายและราคาซื้อขายที่ดิน รวมถึงข้อมูลค่าเช่าในภาคสนาม เพื่อให้ได้ราคาประเมินที่ดินที่สะท้อนราคาตลาดให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม

ทั้งนี้ การจัดทำราคาประเมินดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเอกชนอยู่ด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ได้ลงนามเพื่อประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกของจังหวัดภูเก็ตแล้ว

สำหรับการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์รายบล็อกของจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนด ดังนี้ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรนอัตราเพิ่มขึ้น 60.30% เช่น ที่ถนนปฏัก เพิ่มขึ้น 42.67% จากเดิมตารางวาละ 15,000 บาท เพิ่มเป็น 21,000 บาท ถนนกะรน-ป่าตอง เพิ่ม 75% จากเดิมราคา 8,000 บาท เพิ่มเป็น 14,000 บาท และที่ดินชายทะเลเพิ่มขึ้น33.33%จากเดิม18,750เพิ่มเป็น25,000บาท

ตำบลเกาะแก้ว อัตราเพิ่มขึ้น 174% เช่น ถนนเทพกระษัตรีและถนนบายพาสเพิ่มขึ้น 102% จากเดิมตารางวาละ 5,000 บาทเพิ่มเป็น 10,100 บาท ที่ดินติดชายทะเลเช่นที่ดินบริเวณท่าเทียบเรือโบ๊ทลากูนเพิ่มขึ้น 300% หมู่บ้านดาหลาบุรีหมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด้นท์โฮมเพิ่มขึ้น340%เป็นต้น

ตำบลรัษฎา อัตราเพิ่มขึ้น 110.63% ที่เป็นถนนสายหลักเพิ่มขึ้น 50% ถ.กะทู้-สามกองเพิ่มขึ้น 96% ถ.ศรีสุทัศน์เพิ่มขึ้น 18.67% ที่ดินบริเวณที่จะสร้างท่าเรือเพิ่มขึ้น 160% และหมู่บ้านร่มไม้ชายเลเพิ่มขึ้น 200%ตำบลวิชิต อัตราเพิ่มขึ้น 93.95% ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนบายพาส) เพิ่มขึ้น 213.33% ถ.วิชิตสงครามเพิ่มขึ้น 43.2% ถ.เจ้าฟ้าในเพิ่มขึ้น86%ถ.เจ้าฟ้านอกเพิ่มขึ้น198%และถนนศักดิเดชเพิ่มขึ้น128%

ตำบลฉลองอัตราเพิ่มขึ้น 131.95% โดยถนนเจ้าฟ้าในเพิ่มขึ้น 186.15% ถนนเจ้าฟ้านอก เพิ่มขึ้น 122.22% ส่วนที่หมู่บ้านซันปาล์มวิลเลจเพิ่มขึ้นถึง302.5%

ตำบลราไวย์ อัตราเพิ่มขึ้น 178% ถนนวิเศษเพิ่มขึ้น 176% ถนนปฎักเพิ่มขึ้น 200% ถนนรอบเกาะเพิ่มขึ้น 185.71% ส่วนที่ดินบนเกาะโหลน เกาะเฮ เพิ่มขึ้น 165% และที่ดินติดเกาะต่างๆ เพิ่มขึ้น 592.31%

เขตอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อัตราเพิ่มขึ้น 191.79% ถนนวิชิตสงครามเพิ่มขึ้น 200% ซอยน้ำตกกะทู้เพิ่มขึ้น 300% ถนนกะทู้-ป่าตอง เพิ่มขึ้น 220% ส่วนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรนั้น หมู่บ้านบ้านสวนนิรมิต 2 เพิ่มขึ้น 232% โครงการล็อคปาล์มกอล์ฟคลับเพิ่มขึ้น 535% หมู่บ้านพนาสนธิ์ปาร์ควิลล์ เพิ่มขึ้น 400%,เขตเทศบาลเมืองป่าตอง อัตราเพิ่มขึ้น 109.56% ถนนกมลา-ป่าตอง เพิ่มขึ้น 306% ถนนทวีวงศ์เพิ่มขึ้น 113% ซอยพระบารมี1-7 เพิ่มขึ้น 300% และตำบลกมลา อัตราเพิ่มขึ้น 125.92% ถนนกมลา-ป่าตอง เพิ่มขึ้น 108.89% ที่ดินติดริมทะเลเพิ่มขึ้น 180%

เขตอำเภอถลาง ที่ตำบลไม้ขาว อัตราเพิ่มขึ้น 112.25% ถนนเทพกระษัตรี เพิ่มขึ้น 91.43% ถ.ไปสนามบินสายเก่า เพิ่มขึ้น 100% ที่ดินติดชายทะเลที่เป็นแหล่งที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 200%,ตำบลสาคู อัตราเพิ่มขึ้น 193% ถนนบ้านลายัน-บ้านสาคู เพิ่มขึ้น 400% ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่ดินติดริมทะเลเพิ่มสูงขึ้น 71.43% ส่วนที่ดินในหมู่บ้านจัดสรร ที่หมู่บ้านรุ่งระวี โครงการบ้านในยางรีสอร์ท เพิ่มขึ้น 500-566.67% โครงการบาลียันเรสซิเดนท์เพิ่มขึ้น366.67%

ตำบลเทพกระษัตรี อัตราเพิ่มขึ้น 175% ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล เพิ่มขึ้น 140% ถนนเข้าวัดพระทอง เพิ่มขึ้น 273.33% ถนนโตนโทร เพิ่มขึ้น 324% ส่วนโครงการบ้านจัดสรรหมู่บ้านมุกถลาง เพิ่มขึ้น 400% ,ตำบลป่าคลอก อัตราเพิ่มขึ้น 200.16% ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ เพิ่มขึ้น 150% ถนนบ้านอ่าวปอ-บ้านแหลมหลง เพิ่มขึ้น 300% ที่ดินติดริมทะเลเพิ่มขึ้น 80% เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เพิ่มขึ้น 220% ส่วนหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านอุดมสุขบ้านสวนอยู่เจริญปาล์มการ์เด้นท์ภูก็ตเพิ่มขึ้น400%

ตำบลเชิงทะเล อัตราเพิ่มขึ้น 202.18% ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล เพิ่มขึ้น 146.67% ที่เป็นย่านพาณิชย์ ถนนศรีสุนทร เพิ่มขึ้น 146% ถนนบ้านดอน-บ้านลายัน เพิ่มขึ้น 535% เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีการพัฒนาที่ดินเป็นโครงการขนาดใหญ่ ส่วนที่ดินติดริมทะเลเพิ่มขึ้น 212.50% สำหรับหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านบ้านสวนอยู่เจริญ เพิ่มขึ้น 643.33% โครงการลากูน่า เพิ่มขึ้น 500% เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักอาศัย,ตำบลศรีสุนทร อัตราเพิ่มขึ้น 284.68% ถนนศรีสุนทร เพิ่มขึ้น 107% ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่ เพิ่มขึ้น 150% เนื่องจากเริ่มมีการพัฒนาที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนที่ดินติดทะเลเพิ่มขึ้น 350% บ้านจัดสรร หมู่บ้านสินสุขธานี บ้านสวนอยู่เจริญ พนาสนธิปาร์ควิลล์ บ้านเติมฝัน ศรีสุนทร เอกชัย ภูเก็ตธานี เพิ่มทรัพย์วิลล่า และวิจิตร เพิ่มขึ้น 500-550%

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ