Loading

พระราม 3 แชมป์ ราคาประเมินที่ดินพุ่ง 55% รับอานิสงส์ถนนวงแหวนอุตสาหกรร

วันที่ : 28 ธันวาคม 2550
พระราม 3 แชมป์ ราคาประเมินที่ดินพุ่ง 55% รับอานิสงส์ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

                               นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าว่า กรมธนารักษ์ เตรียมประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินรอบปี 2551-2554 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.2551 โดยการจัดประเมินดังกล่าวจะใช้ไม่เกินคราวละ 4 ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคิดค่าธรรมเนียมภาษีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งขณะนี้ประกาศใช้ราคาประเมินใหม่ไปแล้วในบางจังหวัด โดยกรมฯจะเร่งทยอยประกาศให้ครบทุกจังหวัดก่อนสิ้นปี2550

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีประเมินราคาที่ดินได้จัดทำทั่วประเทศจำนวน 30 ล้านแปลง แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. บัญชีประเมินราคาที่ดินทุนทรัพย์รายแปลง จำนวนทั้งสิ้น 5.12 ล้านแปลง โดยจัดทำในเขตกรุงเทพฯ รวม 1.8 ล้านแปลง จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และอ่างทอง รวมถึงในส่วนภูมิภาคอีก23 จังหวัด 63 อำเภอ จำนวน 3.32 ล้านแปลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง 2.บัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายบล๊อค จำนวนทั้งสิ้น 24.9 ล้านแปลง ซึ่งเป็นการประเมินราคาที่ดินแบบเป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอย

สำหรับราคาประเมินที่ดินใหม่จะยึดหลักเกณฑ์ ได้แก่ ราคาซื้อขายในท้องตลาด สภาพแปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ราคาประเมินจึงขึ้นอยู่กับสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่   ซึ่งหากที่ดินบริเวณใดมีราคาสูงขึ้นก็จะเป็นการสะท้อนว่าสภาพพื้นที่นั้น ๆ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นและทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ของเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคามากที่สุด คือ เขตบางคอแหลม เพิ่มขึ้น 56.8% รองลงมาคือ สาทร เพิ่มขึ้น 53.28% และยานนาวา 50.94% ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาที่ดินในย่านดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ โครงการที่รัฐจะพัฒนาพื้นที่ย่านพระราม 3 และริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น Financial Town ของภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งผลพวงจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่วงแหวนอุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่ที่มีราคาเฉลี่ยรายแปลงสูงสุดในเขต กทม. คือ สีลม 650,000 บาทต่อ ตร.ว. สำเพ็ง 500,000 บาทต่อตร.ว. อโศก 260,000 บาทต่อ ตร.ว. สยามสแควร์ 250,000 บาทต่อ ตร.ว. และเอกมัย 170,000 บาทต่อ ตร.ว.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ