Loading

ครม.หั่นบ้านเอื้อฯเหลือ3แสนยูนิต ถมหมื่นล้านช่วยดอกเบี้ยผ่อนบ้า

วันที่ : 27 ธันวาคม 2550
ครม.หั่นบ้านเอื้อฯเหลือ3แสนยูนิต ถมหมื่นล้านช่วยดอกเบี้ยผ่อนบ้าน

 

               นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้แก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทรตามแผนที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เสนอให้พิจารณา 4 ประเด็น คือ 1.ยกเลิกมติ ครม.เดิม 4 ครั้งที่เคยอนุมัติการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 5 ระยะ จำนวนหน่วยก่อสร้าง 600,000 ยูนิต ในจำนวนนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว78,000ยูนิตให้เหลือเพียง300,504ยูนิตรวมกับหน่วยที่สร้างเสร็จแล้ว

2.อนุมัติให้ กคช.และผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนแปลนบ้านในโครงการได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการขาย ซึ่งแนวทางดังกล่าวน่าจะทำให้ผู้บริโภคสนใจซื้อบ้านเอื้ออาทรมากขึ้น เท่ากับเป็นขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้นจากเดิม

3.อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มวงเงินเบิกเกินบัญชี (โอ/ดี) อีก 480 ล้านบาท จากเดิม 300 ล้านบาท เพื่อให้ กคช.รับซื้อคืนบ้านเอื้ออาทรที่ลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดและกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งนี้คาดว่าในอนาคตภาระการซื้อคืนจะเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 5% ของจำนวนหน่วยที่มีการผ่อนชำระ

4.ให้ กคช.ไปศึกษาหาทางเจรจากับสถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อให้ค่างวดในการผ่อนต่อเดือนอยู่ในระดับต่ำประมาณ 1,500-1,800 บาท/เดือน โดยส่วนต่างดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นรัฐบาลอาจจะเข้าไปอุดหนุน ในบื้องต้น กคช.ได้ศึกษาไว้แล้วคาดว่าจะต้องอุดหนุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท นอกเหนือจากอุดหนุนเรื่องระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ส่วนกรณีที่ กคช.จะขอจัดทำโครงการเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อนั้น ครม.มีมติไม่อนุมัติ ในหลักการตามที่เสนอ เพราะเห็นว่า กคช.ไม่ควรที่จะเพิ่มภาระจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่เห็นสมควรให้หันไปพัฒนาโครงการในรูปแบบเคหะชุมชนเพื่อหารายได้แทน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ