Loading

ผู้มีรายได้น้อยเฮ!กู้ซื้อบ้านได้ 100%ครม.ไฟเขียวธอส.ประกันสินเชื่อ

วันที่ : 13 ธันวาคม 2550
ผู้มีรายได้น้อยเฮ!กู้ซื้อบ้านได้ 100%ครม.ไฟเขียวธอส.ประกันสินเชื่อฯ

          ครม.ขิงแก่ทิ้งทวนอนุมัติขยายขอบเขตธุรกิจของธอส.ทำหน้าที่ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยรับอานิสงส์กู้เงินซื้อบ้านได้ 100% ของมูลค่าหลักประกัน เบื้องต้นกำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนของธอส.กับนิติบุคคลในบ.ประกันสินเชื่อฯต้องไม่เกิน 25% ของทุนทั้งหมด และต้องลดสัดส่วนเหลือ 5% ภายใน 5 ปี  ขรรค์ เล็งจับมือพันธมิตร บ.ประกันชีวิต บ.ประกันภัย และสถาบันการเงิน ตั้งบ.ประกันสินเชื่อฯกลางปี 2551

          นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการของการทำหน้าที่เป็นผู้ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์  และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์   และร่างกฎกระทรวง  ฉบับที่ ..  (พ.ศ...)  ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.  2496   ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งครม.เห็นสมควรขยายขอบเขตการดำเนินงานของธอส. ให้สามารถร่วมกิจการกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้

          ทั้งนี้ การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น  โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินดาวน์เป็นจำนวนมาก เพราะผู้กู้อาจขอกู้ได้สูงถึง  90 100 % ของมูลค่าหลักประกัน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน)  สามารถบริหารความเสี่ยงของกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้น  เนื่องจากผู้ให้กู้สามารถกระจายความเสี่ยงบางส่วนออกจากกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของตนเองให้บริษัทที่จะทำหน้าที่ในการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย   (ธอส.)  ให้สามารถร่วมกิจการกับบุคคลอื่น  จัดตั้งบริษัท เพื่อประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้

          หลักการของการเป็นผู้ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย คือ  การทำหน้าที่ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว  ไม่ควรรับประกันภัยประเภทอื่น เพราะการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และเป็นการประกันความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ใช่เป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตโดยทั่วไป  และไม่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดแรก (ผู้ให้กู้)  เนื่องจากหากผู้ให้กู้ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประกันสินเชื่อก็จะทำให้ความเสี่ยงยังคงอยู่กับผู้ให้กู้  และยังได้รับความเสี่ยงเพิ่มจากการที่ไปรับประกันสินเชื่อให้กับผู้ให้กู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตนเองอีกด้วย

          นอกจากนี้  ในกรณีของ ธอส. ที่จะเข้าไปถือหุ้นหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น  เพื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น  ในช่วงต้นอาจผ่อนผันให้ถือหุ้น  หรือร่วมลงทุนได้จำนวนหนึ่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ธอส. ไม่ควรที่จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

          นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ขณะนี้ธอส.ได้มีการเจรจากับพันธมิตรที่จะเข้ามาจัดตั้งบริษัทร่วมกัน โดยมีผู้ที่สนใจเสนอตัวเข้ามาหลายราย ทั้งบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงิน โดยคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้น่าจะหาข้อสรุปในการเลือกพันธมิตรได้ และจะสามารถจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ภายในกลางปี 2551  โดยกระบวนการหลังจากที่ครม.อนุมัติแล้ว ก็ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไร นอกจากนี้ ในการจัดตั้งบ.ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส.ก็ต้องขออนุมัติจากครม.อีกครั้งหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากที่มีการขยายขอบเขตของธอส.ดังกล่าวแล้ว จะทำให้มีลูกค้าที่เข้ามาขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เพราะสามารถให้กู้ได้ถึง 100% ของมูลค่าหลักประกัน

          สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย  คือ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธอส.    มีสาระสำคัญ คือ  ขยายขอบเขตการดำเนินงานของ ธอส. ให้สามารถร่วมกิจการกับบุคคลอื่น  จัดตั้งบริษัทเพื่อประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่วนร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..  (พ.ศ...)  ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.  2496   มีสาระสำคัญคือ  กำหนดให้การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น จัดตั้งบริษัท เพื่อประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ธนาคารจะเข้าร่วมลงทุนหรือเข้าถือหุ้นได้ตามจำนวนเงินทุนหรือหุ้นที่รัฐมนตรีกำหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  25 %   ของจำนวนเงินทุนหรือหุ้นทั้งหมด  และภายในระยะเวลา  5 ปี  นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ   หลังจากนั้นธนาคารต้องลดสัดส่วนการเข้าร่วมลงทุนหรือเข้าถือหุ้นให้เหลือ 5 %  หรือน้อยกว่า  เว้นแต่รัฐมนตรีจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้  ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่มิได้กำหนดในกฎกระทรวงนี้   ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

 

 ที่มา: http://www.thannews.th.com