Loading

บอร์ดสวล.ลงดาบ บ้านเอื้อฯ บังคับทำ อีไอเอ ไม่มีข้อยกเว้

วันที่ : 29 ตุลาคม 2550
บอร์ดสวล.ลงดาบ บ้านเอื้อฯ บังคับทำ อีไอเอ ไม่มีข้อยกเว้น

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รักษาการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหากรณีโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งสามารถขอยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดำเนินการผิดขั้นตอน โดยก่อสร้างโครงการบางส่วนก่อนที่จะแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามแบบ สผ.4 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               

หลังมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ประชุมมีมติว่า เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงให้การดำเนินการโครงการของภาครัฐทุกโครงการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดทำอีไอเอ และจะนำประเด็นปัญหารายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

               

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติที่ประชุม กก.วล.ดังกล่าว ส่งผลให้โครงการบ้านเอื้ออาทรที่อยู่ในข่ายต้องจัดทำอีไอเอ แต่ที่ผ่านมาสามารถขอยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงาน เพียงแต่แสดงความยินยอมตามแบบ สผ.4 ต้องจัดทำรายงานอีไอเอเสนอให้ กก.วล.พิจารณาก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด โดยโครงการที่อยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานอีไอเอ ได้แก่ โครงการที่พักอาศัยรวมที่มีจำนวนยูนิตตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป (คอนโดฯบ้านเอื้ออาทร) ขณะที่โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ที่ที่มีจำนวนยูนิตตั้งแต่ 500 ยูนิตขึ้นไป หรือมีขนาดที่ดิน 100 ไร่ขึ้นไปต้องทำอีไอเอด้วย

               

ก่อนหน้านี้ กก.วล.มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ให้ใช้มาตรการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการที่โครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำอีไอเอสำหรับโครง การบ้านเอื้ออาทรเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำอีไอเอ

               

ต่อมา กคช.เสนอโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อ สผ. เพื่อขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำอีไอเอ 88 โครงการ ซึ่ง สผ.ยินยอมแล้ว 51 โครงการ และยังไม่ได้ยินยอมอีก 37 โครงการ เนื่องจากมีการก่อสร้างก่อนจะขอรับการยกเว้น

               

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯจึงเสนอให้ กก.วล.พิจารณาประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาดังนี้ ให้โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างแล้วไม่สามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำอีไอเอได้ และให้ กคช.นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปถือปฏิบัติ โดยไม่ถือว่า สผ.และ คชก.ให้ความเห็นชอบอีไอเอ หรือให้ความยินยอม ให้กคช.ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในท้ายประกาศกระทรวง ให้ สผ.และให้ กก.วล.แจ้งมติในการประชุมให้คณะกรรมการ กคช.ทราบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

               

นายสุรพล จันทร์น้อย รองผู้ว่าการ กคช. เปิดเผยว่า ยอมรับว่าการดำเนินการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรในช่วงที่ผ่านมา กคช.ไม่ได้จัดทำอีไอเอตามขั้นตอน เนื่องจากต้องเร่งก่อสร้างให้ได้จำนวนยูนิตตามที่ตั้งเป้าไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้จัดทำ อีไอเอก่อนแต่ที่ผ่านมา กคช.ปฏิบัติตาม สผ.4 ทุกประการ และหากมีมติให้ กคช.ทำแผนแก้ไขปรับปรุงรวมทั้งจัดทำอีไอเอก็พร้อมจะดำเนินการ

               

ในการเข้ามาชี้แจงต่อ กก.วล. ยอมรับว่าไม่มั่นใจว่าจะได้รับการผ่อนผันหรือไม่ หากที่ประชุม กก.วล.มีมติเห็นว่าสิ่งที่ กคช.ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ต้องแก้ไขก็ยินดีจะปฏิบัติตาม เช่น ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เป็นต้น

               

นายสุรพลกล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น กคช. จำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาโครง การบ้านเอื้ออาทรใหม่ๆ ในอนาคต เบื้องต้นจะต้องยื่นขออนุมัติอีไอเอ และขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะทำเรื่องเสนอบอร์ด กคช.อนุมัติดำเนินโครงการ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ