Loading

สศอ.เร่งพัฒนาแผนแม่บท เจาะอุตสาหกรรม11สาข

วันที่ : 4 ตุลาคม 2550
สศอ.เร่งพัฒนาแผนแม่บท เจาะอุตสาหกรรม11สาขา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่งจัดการแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา หวังพยุงภาคเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป หลังเผชิญปัญหาบาทแข็ง เล็งกำหนดทิศทางพัฒนาอุตฯ 11 สาขา เพิ่มศักยภาพพร้อมแข่งขัน

         

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลกระทบที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานต่างผนึกกำลัง เพื่อพยุงให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ แต่นั่นเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือในระยะสั้นเท่านั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาหลายๆ ด้านที่ยังขาดการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี

         

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม จึงได้วางแผนการพัฒนาที่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม เพื่อให้มีแผนงานในระยะยาวอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยฝ่ามรสุมที่เข้ามากระทบได้อย่างมั่นคง

         

ทั้งนี้ แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาทั้ง 11 สาขา คือ อาหาร ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง ยาและเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เซรามิคและแก้ว ยานยนต์และชิ้นส่วนอัญมณีและเครื่องประดับ ปิโตรเคมี

         

- กรอบแนวทางในการศึกษาแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา

การศึกษาแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ศึกษาโครงการอุตสาหกรรมรายสาขา ซึ่งจะวิเคราะห์ โครงสร้างการกระจายตัวและการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ส่วนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบและอุปสรรคต่อการพัฒนา และการปรับตัวของอุตสาหกรรม ส่วนที่ 3 การศึกษาและประเมินผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกและกติกาการค้าโลก และส่วนที่ 4 ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเสนอกลยุทธ์และมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ