Loading

ปี49ขออนุญาตจัดสรรตจว.ชะลอตั

วันที่ : 15 มีนาคม 2550
ปี49ขออนุญาตจัดสรรตจว.ชะลอตัว

                กรมที่ดินรายงานสถิติการขออนุญาตจัดสรรที่ดิรายใหม่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ช่วงปี 2549 ที่ผ่านมา ว่ามีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด 360 ราย แยกประเภทที่ดินแปลงย่อยจัดจำหน่ายได้ดังนี้ บ้านเดี่ยว 13,124 แปลง บ้านแฝด 2,665 แปลง บ้านแถว 19,588 แปลง อาคารพาณิชย์ 2,597 แปลง ที่ดินจัดสรร 5,641 แปลงเทียบกับปี 254 มีปริมาณน้องลง ทั้งในแง่จำนวยรายที่ยื่นขออนุญาตจัดสรร และแปลงจัดสรรที่ดิน ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ