Loading

ฟื้นธุรกิจคอนโด เปิดให้ต่างชาติซื้อ 70

วันที่ : 10 มกราคม 2550
ฟื้นธุรกิจคอนโด เปิดให้ต่างชาติซื้อ 70%

                ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่...) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งมีหลักการและรายละเอียดบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไข สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดไม่เกิน 49% ของอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดทั้งหมด

 

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในบางพื้นที่ เช่น บางจังหวัด หรือบางโซน ที่มีนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมาก และอาจมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุดจำนวนมาก ครม.เสนอว่าในพื้นที่ดังกล่าวอาจจัดให้เพิ่มสัดส่วนการถือครองโดยชาวต่างชาติในสัดส่วนที่เกิน 49% ได้หรือไม่ เช่น อาจให้ต่างชาติเป็นเจ้าของได้สูง 70% เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ได้มีข้อสังเกตให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องการกำหนดสัดส่วนคณะกรรมการควบคุมจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่มีสัญชาติไทย โดยในส่วนคณะกรรมการควบคุมจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่มีจำนวน 9 คนนั้น ที่ประชุม ครม.เห็นว่า ควรระบุให้มีกรรมการที่เป็น คนไทยไม่น้อยกว่า 5 คน โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า สำหรับเรื่องสิทธิการเรียกประชุมของเจ้าของร่วมนั้น  ที่ประชุม ครม.เห็นว่าควรกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของร่วมในการเรียกประชุม เพื่อออกมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกำหนดให้สามารถเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 25% ก็สามารถเรียกประชุมได้ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลักการที่ ครม.ให้ไปนั้นเป็น การเปิดพื้นที่ในบางเขตของ กทม. และ บางพื้นที่ในต่างจังหวัด เช่น พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน ฯลฯ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์