Loading

รอกม.บังคับคดีแก้มือดีซื้อเวล

วันที่ : 16 ตุลาคม 2549
รอกม.บังคับคดีแก้มือดีซื้อเวลา

                    นายสิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบังคับคดีได้เสนอแก้ไขร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ...ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการบังคับคดีและลดภาระของศาลลง นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งกรณีทรัพย์ที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนด้วย รวมไปถึงการอายัดทรัพย์สินมาตรการป้องกันการประวิงเวลาการบังคับคดี สาระสำคัญของร่างแก้ไขกฎหมายใหม่จะมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการคัดค้านวิธีการขายทอดตลาด เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเป็นการประวิงการบังคับคดี

                    กฎหมายใหม่นั้นจะแก้ไขให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขาย อาจร้องขอ

หรือร้องคัดค้านก่อนวันที่จะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดครั้งแรก ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องหรือคำคัดค้านให้ยื่นขอต่อศาลภายใน 2 วันนับตั้งแต่ปฏิเสธ เพื่อให้มีคำสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้น และคำสั่งศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งหรือจนกว่าจะพ้นระยะเวลานำเรื่องขึ้นสู่ศาลได้

                    กรณีที่ผู้ให้ราคาสูงสุดการประมูลผิดสัญญาและมีการนำทรัพย์ออกขายใหม่และมีส่วนต่างราคาทรัพย์ให้สามารถบังคับคดีได้ โดยถือว่าคู่ความหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับคดีได้รับความเสียหายจากราคาที่ขาดหายไป ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิในการจะบังคับกับผู้ที่ไม่ชำระเงินตามสัญญาซื้อขายเดิมได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ รวมทั้งจะแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี ไม่ต้องถูกบังคับให้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากความผิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นของเจ้าของเดิม รวมทั้งขอให้ผ่อนปรนกรณีการดำเนินการบังคับคดี ให้สามารถขายได้นอกเวลาทำการ เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ได้ เพื่อสะดวกรวดเร็วและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

                    สำหรับผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2549 สามารถ

ขายทอดตลาดสินทรัพย์ได้จำนวน 2.04 แสนล้านบาท คิดเป็นจำนวน 1.8 หมื่นคดี และคาดว่าอีก 2 เดือนที่เหลือจะสามารถขายสินทรัพย์ได้อีกประมาณ 6 พันล้านบาท รวมเป็น 2.1 แสนล้านบาท"

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์