Loading

รัฐดัน กม.ประโยชน์คู่สัญญาปกป้องผู้บริโภคขายสินทรัพย์

วันที่ : 28 สิงหาคม 2549
รัฐดัน กม.ประโยชน์คู่สัญญาปกป้องผู้บริโภคขายสินทรัพย์

                    แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ กระทรวงการคลังจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ....ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม.คณะที่ 7 ที่มีดร.วิษณุ เครืองาม รักษาการรองนายกฯ ในขณะนี้ เป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548

 

สำหรับหลักการและเหตุผลในเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นเนื่องจากระบบการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนั้น ดำเนินการโดยอาศัยความเชื่อถือระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อคู่สัญญา โดยเฉพาะกรณีที่มีการซื้อขายและผ่านชำระเป็นงวดๆ ในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการพาณิชย์ให้คู่สัญญา สมควรกำหนดกฎหมายให้มี ""คนกลาง"" หรือในต่างประเทศเรียกว่า ""Escrow Agent"" ให้ทำหน้าที่จัดการและดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งทำให้คู่สัญญามีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมระหว่างกัน และยังคำนึงถึงผู้บริโภคที่จะได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายทรัพย์สินด้วย พร้อมกันนั้นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังได้กำหนดขอบเขตการบังคับใช้ โดยให้ครอบคลุมทรัพย์สินทุกประเภท ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ต้องมีการส่งมอบตามระยะเวลา เช่น การจ้างต่อเรือ หรือการผลิตเครื่องจักร เป็นต้น

 

แหล่งข่าวระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำธุรกรรมขายสินทรัพย์ที่ต้องมีระยะเวลาในการส่งมอบ และลดข้อขัดแย้งจากการซื้อขายทรัพย์สินระหว่างคู่สัญญา พร้อมทั้งช่วยยกมาตรฐานของบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีจรรยาบรรณ

 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ดังนั้น เมื่อที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว จะส่งร่าง พ.ร.บ.ให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วก็จะส่งให้ที่ประชุม ครม.ยืนยันร่างกฎหมาย ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ