Loading

คอลัมน์ Property Focus: ภาพรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 9 เดือนแรก โต 2%

วันที่ : 8 ธันวาคม 2559
คอลัมน์ Property Focus: ภาพรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 9 เดือนแรก โต 2%

ratchada@thanonline.com

จากการติดตามและจัดเก็บข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 พบว่าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ สถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต และการเคหะแห่งชาติ พบว่าสถาบันการเงินทั้งระบบให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ มูลค่า 4.26 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ มูลค่า 4.18 แสนล้านบาท ทั้งนี้เฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ มีมูลค่า 1.36 แสนล้านบาท ลดลง 12% จากไตรมาสก่อน และลดลง 5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2559 มีมูลค่า 3.25 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่า มาตรการกระตุ้นอสังหา- ริมทรัพย์ ได้ช่วยให้ภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็มีการขยายตัวสูงกว่า 3 ไตรมาส แรกของปี 2558 และผลจากการกระตุ้นได้ส่งแรงผลักให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาสที่ 3 มีการขยายตัวสูงกว่าปี 2558 ประมาณ 1%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ