Loading

ชงร่าง พ.ร.บ.กรมขนส่งทางราง

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2559
ชงร่าง พ.ร.บ.กรมขนส่งทางราง

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อ "ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ...." ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการขนส่งระบบรางในประเทศไทยต่อไป โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและผลักดันระบบการขนส่งทางรางเป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศและภูมิภาค โดยระบบการขนส่งทางรางเป็นระบบการขนส่งที่มีศักยภาพและเป็นระบบหลักในการขนส่งของประเทศและภูมิภาค โดยตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,072,122.10 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างเมือง เป็นการปรับปรุงระบบ อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1 เมตร ทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร และแผนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ตามหลักการพื้นฐานในการร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีหรือปรับปรุงกฎหมายนั้น เพื่อให้เนื้อหาสาระหรือกลไกของกฎหมายสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้ สนข.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคมและ สนข.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปปรับปรุงแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายและประโยชน์ต่อการบริหารของกระทรวงคมนาคมและต่อประชาชนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง