Loading

ครม.สั่งแก้ผังเมืองรับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558
ครม.สั่งแก้ผังเมืองรับเขตศก.พิเศษ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการยกเลิกบัญชีกำหนดประเภทจำพวกโรงงานท้ายกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองชุมชน และจัดทำข้อกำหนดใหม่ที่มีลักษณะยืดหยุ่น สามารถรองรับนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อให้ยืดหยุ่นต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอ เพราะบัญชีดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมบางกิจการไม่สามารถตั้งโรงงานได้เพราะไม่อยู่ในรายชื่อบัญชี เช่น โรงงานเกษตรแปรรูป หรือกิจการพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายผังเมือง เพื่อปรับแก้ไขการจัดทำผังเมืองของพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศใหม่ เช่น พื้นที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีการสำรวจพบว่ามีความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ 3.5 หมื่นไร่ แต่ผังเมืองจำกัดพื้นที่ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพียง 2 หมื่นไร่ และให้กระทรวงมหาดไทยนำผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำรายงานการโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมใน 34 จังหวัด ไปประกอบการวางแผนและจัดทำผังเมือง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน