Loading

เอกชนเร่งรัฐเดินเครื่องตั้งเขตศก.พิเศษแม่สอด

วันที่ : 23 ธันวาคม 2557
เอกชนเร่งรัฐเดินเครื่องตั้งเขตศก.พิเศษแม่สอด

สกาวรัตน์ ศิริมา

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เผยรัฐบาลเดินเครื่องแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เริ่มชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบล 3 อำเภอ  รอเพียงความชัดเจนของสิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุน

ด้านนายอำเภอแม่สอด ระบุประชาชน 80% เริ่มเข้าใจ ย้ำมาตรการ 14 พ.ร.บ. การจ้างงานควรนำมาบังคับใช้เชื่อมีความเหมาะสม ขณะที่หอการค้าจังหวัดตาก ชี้อำเภอแม่สอดมีความพร้อมรอบด้าน หากอำเภอไหนพร้อมควรเร่งจัดตั้งให้ทันทีรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้เห็นชอบให้พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย 14 ตำบล ในอ.แม่สอด, อ.แม่ระมาด และอ.พบพระ จ.ตากเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติในวันที่ 1 ม.ค. 2558 ตามนโยบายของรัฐบาล เพราะไม่เพียงเป็นประตูหน้าด่านการค้าชายแดนคู่ขนานระหว่างประเทศไทยกับพม่าแล้ว แต่ยังเป็นเป็นจุดผ่านของถนนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก และตะวันออก รวมไปถึง เป็นรอยต่อของถนนทางหลวงเอเชียวันที่จะเข้าถึงกลุ่มประเทศยุโรปด้วย

ดังนั้น จึงถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้เกิดการเร่งรัดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายในปี 2558 ซึ่งที่ผ่านมาตามข้อมูลของจังหวัดตาก มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 670 แห่ง เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 360 แห่ง แต่เมื่อมีการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  โรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแทน

หนุนม.14พรบ.ทำงานคนต่างด้าว

"หากว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนในด้านสิทธิ ประโยชน์ทางด้านการลงทุน ด้านภาษี และการสนับสนุนสินเชื่อ มีโอกาสที่จะเพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับผู้ประกอบการชาวไทย และกลายเป็นทำเลทองที่นักลงทุนใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยขณะนี้ทราบว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาให้มีความเหมาะสม ก่อนที่จะมีการประกาศออกมา อย่างเป็นทางการ เพื่อที่ภาคเอกชนที่เข้าไปลงทุนจะได้มีความมั่นใจ" นายชัยวัฒน์ กล่าว

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยไม่มีแผนแม่บทชัดเจน ส่งผลให้ เกิดปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าจังหวัดชั้นในของประเทศ ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ชายแดนขาดแคลนแรงงาน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการการจ้างแรงงาน โดยเห็นว่าการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติที่เข้ามา ทำงานในลักษณะไปกลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนมากที่สุด

เร่งรัดระบบบริการสาธารณะ

นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กล่าวว่า ขณะที่ความพร้อมของประชากรในพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ ส่วนใหญ่ 80% เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ภายใต้การให้ข้อมูลอย่างรอบด้านจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะที่หน่วยงานราชการของภาครัฐ อยู่ระหว่างการเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริการสาธารณะ ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบการสื่อสาร ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และไม่เกิดกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เคยมีอัตรา ค่าจ้างที่ถูกเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน แต่เมื่อมีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นในของประเทศได้ กลายเป็น ปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคง สาธารณสุข และการศึกษา  เมื่อมีการผลักดันจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา การนำมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาบังคับใช้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายปกครองทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

ขณะที่การบริหารจัดการขยะ ปัจจุบันได้มีศูนย์กำจัดขยะรวมอยู่  3 พื้นที่ คือ เทศบาลนครแม่สอด ,เทศบาลตำบลแม่กุและ เทศบาลตำบลท่าสายลวด เป็นที่รองรับขยะจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวิธีการกำจัดขยะโดยการฝั่งกลบอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงทำให้มีแผนการกำจัดขยะใหม่จากภาคเอกชนด้วยวิธีกำจัดขยะโดยเทคโนโลยี Plasma Gasification ซึ่งสามารถทำลายขยะรวมเปลี่ยนเป็นพลังงานอัดแท่งแล้วเผาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

"ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นถึง 400 ตัน ต่อวัน ของอำเภอแม่สอด อาจมีผลมาจากปริมาณประชากรแฝงจำนวนนับแสนคนที่ยังเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก อีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน อาจจะไม่เหมาะสมกับ วิธีการกำจัดขยะโดยการฝั่งกลบ หรือการเผา จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความรวดเร็วในการกำจัดขยะ"

แนะ1ใน3อ.พร้อมดำเนินการก่อน

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  กล่าวว่า อำเภอแม่สอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ทางกรมทางหลวงได้ดำเนินการสร้างถนนจากจังหวัดตากไปยังอำเภอแม่สอดเป็นขนาด 4 เลนแล้ว  เช่นเดียวกันกับทางกรมการบินพลเรือน ได้กำหนดแผนขยายรันเวย์ให้รับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้น ขณะที่ทางสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตากมองว่า อาจจะต้องมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ในอนาคต  ขณะนี้จึงรอเพียงการอัดฉีด งบประมาณที่เป็นหัวใจหลักให้เกิดการขับเคลื่อน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนรอความชัดเจนของสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และกฎระเบียบการใช้แรงงานต่างด้าว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมารวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มว่าการค้าชายแดนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากยังล่าช้าในการจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษมีโอกาสที่จะรับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ไม่เต็มที่ จึงจำเป็นต้องเร่งรัดให้ทั้ง3 อำเภอที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากอำเภอไหนมีความพร้อมก็ดำเนินการเลย ไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ

'เร่งรัดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เกิดเป็น รูปธรรมภายในปี 58 'ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ