Loading

รายงานพิเศษ: บูมเขต ศก.พิเศษ อสังหาฯ รอจังหวะลงทุน

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2557
รายงานพิเศษ: บูมเขต ศก.พิเศษ อสังหาฯ รอจังหวะลงทุน

วราพงษ์ ป่านแก้ว/โชคชัย สีนิลแท้

การขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไปยังภูมิภาคยังเป็นยุทธศาสตร์ที่หลายๆ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ยังกำหนดไว้ในแผนการลงทุน แม้ที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีปัญหาซัพพลายเกินความต้องการ เนื่องจากขนาดตลาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับการลงทุนขนาดใหญ่ของบิ๊กอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ยังมีโอกาสใหม่ๆ ในอีกหลายจังหวัดที่รอวันจะผลิบาน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่จะกระจายความเจริญไปยังภูมิภาค พุ่งเป้าไปที่เมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่จะมีบทบาทสำคัญหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เป็นนโยบายของรัฐในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก 5 พื้นที่ เริ่มปี 2557-2558

ประกอบด้วย 1.อ.แม่สอด จ.ตาก 2.จ.มุกดาหาร3.อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 5.อ.สะเดา จ.สงขลา ส่วนระยะถัดไป เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป อีก 7 พื้นที่ ประกอบด้วย1.อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2.อ.เชียงแสน จ.เชียงราย3.อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4.จ.นครพนม 5.จ.หนองคาย 6.จ.กาญจนบุรี 7.จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ รัฐจะวางผังเมืองและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดมาตรการจูงใจ เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ตามบทบาทของแต่ละพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กรมจัดทำผังเมืองที่ด่านมุกดาหาร จ.มุกดาหารและด่านสะเดา จ.สงขลา ให้แล้วเสร็จภายใน3 เดือน ส่วนที่ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านอรัญประเทศจ.สระแก้ว และด่านคลองใหญ่ จ.ตราด กำหนดให้เสร็จภายใน 5 เดือน เพื่อรองรับกับการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่

ล่าสุด กรมได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ที่ จ.ตาก ที่กำหนดให้เป็นประตูการค้าที่สำคัญ ขณะที่ผังในจังหวัดอื่นก็จะเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด

ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมได้สรุปแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ6 ด่านชายแดนระยะเร่งด่วนแล้ว โดยเบื้องต้นมีกรอบงบประมาณใช้สร้างถนน สนามบิน ทางรถไฟ ในส่วนกระทรวงคมนาคมประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท

แน่นอนว่า การเร่งปลุกปั้นเขตเศรษฐกิจให้แจ้งเกิดขึ้นมาโดยเร็วนั้น ย่อมเป็นการเสริมศักยภาพในแต่ละพื้นที่ให้เด่นชัดขึ้น แต่จังหวัดไหนมีโอกาสที่ดีกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

สุกิจ ตรัยวนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟายน์โฮม กรุ๊ป กล่าวว่า 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 ด่าน ชายแดนที่รัฐบาลมีแผนจะลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาทนั้น พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา เนื่องจากเป็นทำเลที่มีระบบคมนาคมขนส่งรองรับมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ สนามบินและยังอยู่ติดกับชายแดน ประเทศมาเลเซีย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และมีการทำการค้ากันมานาน

ที่ผ่านมานักธุรกิจชาวมาเลเซียได้เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบริเวณชายแดนเพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 ค่อนข้างมาก โดยมั่นใจว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังซื้อในบริเวณนี้น่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น

ขณะเดียวกัน พื้นที่อื่นๆ ก็มีศักยภาพสูงเช่นกันอย่างเช่น จ.มุกดาหาร และหนองคาย รวมไปถึงบริเวณแม่สอด จ.ตาก ที่จะเดินทางเข้าไปยังเมืองหลวงเก่าย่างกุ้ง ประเทศพม่าได้ง่าย ส่วน อ.แม่สายจ.เชียงรายนั้น จะเชื่อมต่อกับเมืองหลวงใหม่ เนย์ปิดอว์ ได้ง่ายกว่า โดยมองว่าบริเวณดังกล่าวเป็นโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการที่จะเข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ทั้งนี้จะต้องศึกษาสภาพของตลาดให้ดี ในเบื้องต้นอาจจะต้องดูจากผู้ประกอบการท้องถิ่นว่าได้พัฒนาโครงการรูปแบบใด

แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะมองเห็นโอกาสอยู่ข้างหน้า แต่ก็ต้องรอจังหวะให้สุกงอมพร้อมที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่า ใครที่จะเข้าได้อย่างถูกจังหวะก็ย่อมคว้าโอกาสทองไว้ได้ก่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์