Loading

สศช.เตรียมจัดเขตศก.พิเศษเกษตรแปรรูป

วันที่ : 27 ตุลาคม 2557
สศช.เตรียมจัดเขตศก.พิเศษเกษตรแปรรูป

สศช.จัดประเภทเขตเศรษฐกิจพิเศษ เตรียมเดินหน้าเขตส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูป ลด ขั้นตอนการขออนุญาตสินค้าเกษตรยกเว้นภาษี แก้ปัญหาลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย หนุนตั้งจุดบริการเบ็ดเสร็จชายแดน ส่วนพื้นที่อุตสาหกรรมเตรียมส่งเสริมการตั้งโรงงานชายแดนให้สิทธิพิเศษนำเข้าแรงงาน ช่วยจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวง่ายขึ้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) กล่าวถึงความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า ขณะนี้ได้มีการแบ่งลักษณะ เขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น 2 รูปแบบเพื่อ กำหนดทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยรูปแบบ ที่ 1 คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษแบบสมบูรณ์คือ มี นิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิพิเศษ ในการนำแรงงานเข้ามาทำงาน และการให้บริการ ณ จุดเดียว ซึ่งสิทธิพิเศษในการนำเข้าแรงงานเป็นวัตถุประสงค์หลัก ที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ โดยสามารถจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหรือเปิดโอกาสให้แรงงานเข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเดินทางข้ามแดนกลับประเทศได้ภายในวันเดียว

สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบที่ 2 คือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะพัฒนาในเป็นศูนย์ รับซื้อสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องทำก่อนรูปแบบที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศ เพื่อนบ้าน ซึ่งในระยะแรกอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยให้ความสำคัญพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดที่มีแผนรองรับไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น ที่ อ.สะเดา อ.อรัญประเทศ และอ.แม่สอด ต้องมีการเปิดด่านให้การขนสินค้าผ่านเข้าออกแยกกับนักท่องเที่ยวเพื่อลดความแออัด จำนวน 1 หรือ 2 แห่งภายในปี 2557

"ขณะนี้ยังพบปัญหาการใช้พื้นที่ซึ่งมีราษฎรครอบครองอยู่ ต้องมีการเวนคืนหรือซื้อเพิ่มเติม โดยการเจรจาซื้อขายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านว่าตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นตรงกันหรือไม่"

ในส่วนที่ในพื้นที่ชายแดนหรือใกล้เคียงของทั้งประเทศไทยและเพื่อนบ้านการทำเกษตรแบบมีพันธสัญญาหรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming) คือ ชาวบ้านที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บชายแดนปลูกพืชชนิดเดียวกัน แต่ไม่มีตลาดรองรับหรือไม่มีโรงงานแปรรูปจึงส่งเข้ามาขายในประเทศไทย ซึ่งในความเป็นจริงใช้ระยะเวลามาก เนื่องจากกระบวนการนำเข้าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ต้องมีการออกใบรับรอง การส่งออกจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ใช้ในอาเซียน เช่น เกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชาต้องขอใบอนุญาตที่กระทรวงพาณิชย์ กรุงพนมเปญ หรือเกษตรกรชาวพม่าตามตะเข็บชายแดนแถวแม่สอด ต้องไปขอที่กรุงเนย์ปิดอว์

ดังนั้นจึงได้มีการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตรับรองสินค้า ณ จุดนำเข้าแทน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้เร็วขึ้น  และต้องมีโรงงานแปรรูปด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ