Loading

แม่สอด ถกปัญหาน้ำท่วมชี้กระทบลงทุนเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 15 กันยายน 2558
แม่สอด ถกปัญหาน้ำท่วมชี้กระทบลงทุนเขตศก.พิเศษ

นายประทีป โพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุมร่วมกับเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์ กลาง เพื่อหารือ การป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด มีตัวแทน หน่วยงานทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมประชุม

นายสุนทร สันธิศิริ ประธานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง กล่าวว่า จากการสำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนพบมาจากการทิ้งขยะของคนต่างด้าวในพื้นที่ โดยเฉพาะท่อระบายน้ำ ของเทศบาลนครแม่สอด มีขนาดเล็ก มีการบุกรุก ถมที่ดิน กีดขวางทางน้ำ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมเดิมเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์  ตลอดจนทางไหลของน้ำเป็นคอขวดเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งต้องร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป  อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากยังมีปัญหาน้ำท่วม จะไม่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อ.แม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน