Loading

นราธิวาส เตรียมวางผังเมือง รองรับพัฒนา เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2558
นราธิวาส เตรียมวางผังเมือง รองรับพัฒนา เขตศก.พิเศษ

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการและข้อเท็จจริงของพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงการวางผังเมืองในระดับต่างๆ ของจังหวัดให้สามารถรองรับกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาจำนวนมาก

นายสมชัยกล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.เมืองนราธิวาส, สุไหงโก-ลก, ตากใบ, แว้ง และ อ.ยี่งอ ขนาดพื้นที่ 209 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นประตูการค้าของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีบทบาทเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พลังงานทดแทน และเมืองยางพารา เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจแนวพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซียสู่รัฐกลันตัน ตรังกานู ปาหัง และเมอร์ซิง ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ในการพัฒนา เช่น สุไหงโก-ลก เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและขนส่ง/ตากใบ เป็นเมืองโลจิสติกส์ และอนุรักษ์วัฒนธรรม, เมืองนราธิวาส เป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองระดับพรีเมียม ดังนั้น การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ กำหนดพื้นที่การพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องศักยภาพของพื้นที่ พร้อมดึงดูดการค้าการลงทุนในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน