Loading

มุกดาหารเร่งพัฒนาที่ดิน นักลงทุนเช่าเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2558
มุกดาหารเร่งพัฒนาที่ดิน นักลงทุนเช่าเขตศก.พิเศษ

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้วางนโยบายกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในส่วนจังหวัดมุกดาหารพื้นที่จำนวน 1,085 ไร่ ของ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร ได้ถูกคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกจำแนกออกมาจากเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจ ม.44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกคำสั่ง ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

นายสกลสฤษฏ์กล่าวว่า โดยพื้นที่จำนวน 1,085 ไร่ ที่ถูกเพิกถอนเพื่อนำมาจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น อยู่ในส่วนของพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งที่ 2 มุกดาหาร ประมาณ 808 ไร่ โดยมีพื้นที่โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก. ซึ่งมีเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 5 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยประมาณ 20 ไร่ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กรมธนารักษ์พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาจากการได้รับผลกระทบ นอกนั้นเป็นพื้นที่ของสถานีอาหารสัตว์มุกดาหารจำนวน 287 ไร่ ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจัดทำแผนที่ที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อนำขึ้นทะเบียนและขอออกโฉนดที่ดิน พร้อมทั้งนำเสนอข้อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ต่อไป ส่วนรูปแบบการเช่าที่ดินจะใช้ตามระเบียบใหม่ของกรมธนารักษ์ที่มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และขยายระยะเวลาในการเช่าต่อได้อีก 49 ปี รวมสิทธิในการเช่ารวม 99 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน