Loading

ผังเมืองชี้อนาคตพื้นที่สีเขียวสดใสคนลดการสร้างบ้านเดี่ย

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
ผังเมืองชี้อนาคตพื้นที่สีเขียวสดใสคนลดการสร้างบ้านเดี่ยว

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ภายหลังกฎกระทรวงได้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งผังเมืองฉบับดังกล่าวได้รองรับการใช้สอยพื้นที่ที่อยู่อาศัยในแนวสูง คือ ลักษณะคอนโดมิเนียมอาคารชุดมากขึ้นจากเดิมที่การซื้อที่อยู่อาศัยจะมีการกระจายตัวในลักษณะการปลูกบ้านเดี่ยวออกไปนอกชานเมืองที่เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งขณะนี้ก็ยังพบว่ามีการก่อสร้างในลักษณะบ้านเดี่ยวหรือบ้านจัดสรรตามพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่รอบนอกอยู่ เนื่องจากผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตไว้ก่อนที่ผังเมืองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทำให้ยังเห็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว แต่ทั้งนี้คาดว่าหลังจากปี 2559 การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่สีเขียวน่าจะลดน้อยลงและหมดไป เพราะผลจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีการขยายตัวไปตามแนวเส้นทางพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนนิยมกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าพักอาศัยตามพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางคมนาคมมากยิ่งขึ้นเพราะจะเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวโดยเฉพาะพื้นที่ชานเมืองต้องลดลงและหยุดการขยายตัวในที่สุด

นายวันชัย กล่าวต่อว่า หากการก่อ สร้างแนวรถไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในปี 2560 ตามแผนของรัฐบาลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารตึกสูง หรือที่เรียกว่าอาคารที่อยู่อาศัยรวมจะเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเส้นทางต่าง ๆ ในระยะห่างประมาณ  500 เมตรขณะเดียวกันจะทำให้เกิดชุมชนย่อย ๆ ขึ้นทำให้ราคาที่ดินขยับเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเฉลี่ยตารางวาละ 100,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินหรือที่พักอาศัยขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยสามารถตรวจสอบแปลงที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างในกฎกระทรวง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ที่ประกาศใช้ฉบับปัจจุบัน กับสำนักผังเมือง กทม. 44 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง กทม. โทรศัพท์ 0-2354-1289, 0-2354-1290 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็น อย่างมาก

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์