Loading

สั่ง ดิเอทัส รื้อตึกในซอยร่วมฤดีเขตร่อนหนังสือแจ้งตามคำตัดสินศา

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2558
สั่ง ดิเอทัส รื้อตึกในซอยร่วมฤดีเขตร่อนหนังสือแจ้งตามคำตัดสินศาล

นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2558 ที่ผ่านมาได้ลงนามหนังสือคำสั่งเจ้าพนักงานท้องที่ไปยังบริษัทลาภประทาน จำกัด และบริษัททับทิมทร จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารดิเอทัสทั้ง 2 อาคารซึ่งเป็นโรงแรมและคอนโดมิเนียมความสูง 24 ชั้น และ 18 ชั้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของอาคารดำเนินการตามที่ศาลปกครองได้พิพากษาถึงที่สุดซึ่งจะครบกำหนด 60 วันที่ให้เขตออกคำสั่งถึงเจ้าของอาคารดังกล่าวในวันที่ 2 ก.พ. 2558 นี้ โดยเขตปทุมวันได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ดำเนินการกับเจ้าของอาคารตามระเบียบขั้นตอนแล้วทั้งนี้สำหรับรายละเอียดนั้น จะขอตรวจสอบทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะเปิดเผยได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากเพื่อไม่ให้เป็นช่องว่างให้ทางเอกชนฟ้องร้องกับกรุงเทพมหานครหรือทางสำนักงานเขตฯ ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอีก โดยขณะนี้ทราบว่าทางเอกชนทั้ง 2 รายได้รับหนังสือจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่าขั้นตอนตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารนั้นทางเขตฯ จะต้องสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องซึ่งกรณีอาคารที่เป็นคดีดังกล่าวจะต้องมีความสูงได้ไม่เกิน  23 เมตรตามความกว้างของซอยร่วมฤดีที่กว้างไม่ถึง 10 เมตร ต้องแก้ไขทั้ง 2 อาคาร โดยหากเจ้าของอาคารไม่ดำเนินการตามคำสั่งเขตฯ ก็จะต้องออกคำสั่งให้รื้อถอนส่วนเกินอาคารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด และหากยังไม่ดำเนินการอีกให้เจ้าพนักงานยื่นคำร้องต่อศาลและจัดให้มีการดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง อย่างไรก็ตามทางเอกชนก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ในคำสั่งของ กทม.ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์