Loading

ส.อาคารชุดไทยเร่งผังเมืองปลดล็อกคุมแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 6 มกราคม 2558
ส.อาคารชุดไทยเร่งผังเมืองปลดล็อกคุมแนวรถไฟฟ้า

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า ปี 2558 สมาคมฯจะมีการผลักดันการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมในระยะยาว และเสนอให้มีการแก้ไขผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระบบขนส่งระบบราง เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้มากขึ้น จากเดิมเน้นการพัฒนาเมืองตามเส้นทางการขนส่งทางถนน ส่งผลให้การกำหนดพื้นที่และกำหนดผังสี ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นตามแนวรถไฟฟ้า จึงควรกำหนดเป็นสีแดงหรือพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น และผังสีบริเวณรถไฟฟ้ายังเป็นสีเขียวบ้าง    สีเหลืองบ้าง เป็นต้น รวมกับเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้วย

"ผังเมืองปัจจุบันไม่สนใจระบบราง สวนทางการพัฒนาของเอกชนจะเกาะไปกับแนวรถไฟฟ้าเป็นหลัก ทำให้พื้นที่ใกล้รถไฟฟ้ายังสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จำกัดและใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะผังสีไม่เอื้ออำนวยประกอบกับราคาที่ดินที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับราคา 1-2 ล้านบาท ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าถึงได้ถูกผลักออกไปชานเมืองหรือปลายสายรถไฟฟ้า" นายประเสริฐกล่าว และว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ตอบรับจะเร่งดำเนินการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้เร็วขึ้น โดยการกระจาย อำนาจพิจารณาให้แก่ กทม.และท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน