Loading

ชงกม.โละคอนโด6หมื่นล

วันที่ : 20 ตุลาคม 2557
ชงกม.โละคอนโด6หมื่นล.

กรมบังคับคดีเร่งชงแก้ กม.เลิกใบปลอดหนี้โละห้องชุดขายทอดตลาด 6.2 หมื่นล้าน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยไม่ให้นำบทบัญญัติมาตรา29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับให้ รมว.ยุติธรรม พิจารณาภายใน 15 วัน หากรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 29 วรรคสองตาม พ.ร.บ.อาคารชุด กำหนดให้การซื้อขายห้องชุดจะต้องมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากนิติบุคคลอาคารชุดของห้องชุดนั้นมาแสดงในการโอนกรรมสิทธิ์ด้วย แต่ที่ผ่านมาห้องชุดที่ขายทอดตลาดส่วนหนึ่งติดปัญหามีหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดไม่ต้องการรับภาระหนี้ส่วนนี้ ทำให้การขายทอดตลาดเป็นไปได้ยาก

จากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีห้องชุดที่บังคับคดีจำนวน 1.4 หมื่นรายการ คิดเป็น 8.4% ของทรัพย์บังคับคดีทั้งหมด โดยมีราคาประเมิน 6.2 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา กรมบังคับคดีได้เปิดรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวแทนจากสถาบันการเงินและตัวแทนจากผู้ซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ เพราะที่ผ่านมาหนี้ค่าส่วนกลางจะสูง การให้ผู้ซื้อรายใหม่รับภาระถือว่าไม่เป็นธรรม ขณะที่ตัวแทนจากบริษัทบริหารอาคารชุดไม่เห็นด้วย เพราะไม่เป็นธรรมกับเจ้าของร่วมของโครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์