Loading

รับมรดก 7 แสนราย/ปี-รัฐได้ค่าโอนแค่ 4 พันล

วันที่ : 25 สิงหาคม 2557
รับมรดก 7 แสนราย/ปี-รัฐได้ค่าโอนแค่ 4 พันล.

          เปิดสถิติการโอนมรดก-รับให้อสังหาฯทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ข้อมูลกรมที่ดินเผยแต่ละปีมีผู้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 6-7 แสนราย รายได้เข้ารัฐแค่จิ๊บจ๊อยปีละ 4 พันล้าน สรรพากรดัน พ.ร.บ.ภาษี มรดกฯเต็มสูบ เร่งหาข้อสรุปอัตราจัดเก็บ

          ชี้กลุ่มทรัพย์สินต่ำกว่า 50 ล้านบาทรอดตัว

          แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน และนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นกรรมการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี กำลังเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ พ.ศ. ... ที่ คสช.มอบหมายให้ดำเนินการ จากนั้นจะเสนอ คสช.พิจารณา ก่อนบรรจุในวาระการประชุมของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.)

          ทั้งนี้ ในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งส่วนที่จะยกร่างใหม่และการนำหลักการเดิมในร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ ช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้ ที่ต้องพิจารณามาเป็นพิเศษคือส่วนของอัตราภาษี เนื่องจากมีความคิดเห็นหลายมุมมองแตกต่างกันไป

          ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับ การโอนมรดก การรับให้โดยเสน่หามาใช้ในการประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะการรับมรดกและการรับให้ทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ขณะที่การรับมรดกหรือรับให้ทรัพย์สินอื่น ๆ บางประเภทอาจไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดเก็บ

          เพราะแม้ในหลักการการจัดเก็บภาษีมรดกและการรับให้จะให้ความสำคัญ เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แต่ก็มีผลทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

          โอนมรดก-ให้ 6-7 แสนราย/ปี

          ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการโอนมรดก และการรับให้ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ย้อนหลัง ปรากฏว่าแต่ละปีมีการรับโอนมรดกและการรับให้อสังหาฯ 6-7 แสนเรื่อง หรือ 6-7 แสนราย รัฐมีรายได้จากค่าธรรมเนียม ภาษีรายได้ และค่าอากรแสตมป์เพียงแค่ปีละ 3-4 พันล้านบาท แต่หากผลักดันจัดเก็บภาษีมรดกสำเร็จ จะทำให้รัฐมีรายได้หลักหมื่นหรือแสนล้านบาท/ปี

          โดยปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) มีการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท การโอนมรดกรวม 241,683 เรื่อง แยกเป็นรับโอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 239,437 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,100 เรื่อง อาคารชุด 1,146 เรื่อง รวมค่าธรรมเนียม 707.54 ล้านบาท

          การให้ 413,633 เรื่อง แยกเป็นให้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 410,885 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,172 เรื่อง อาคารชุด 1,576 เรื่อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้รวม 1,109 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 7.43 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 758 ล้านบาท อากรแสตมป์ 665 ล้านบาท รวมค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 2,541 ล้านบาท (การโอนมรดกเสียเฉพาะค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์)

          ปี 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555) โอนมรดก 238,249 เรื่อง แยกเป็นโอนมรดกที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 236,297 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,335 เรื่อง อาคารชุด 617 เรื่อง ค่าธรรมเนียม 771 ล้านบาท การให้ 440,790 เรื่อง แยกเป็น การให้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 437,766 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,413 เรื่อง อาคารชุด 1,611 เรื่อง ค่าธรรมเนียม 1,297 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 10.93 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 994 ล้านบาท อากรแสตมป์ 812 ล้านบาท รวมค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ 3,116 ล้านบาท

          ปี 2556(1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556) โอนมรดก 222,266 เรื่อง แยกเป็น โอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 213,406 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,087 เรื่อง อาคารชุด 632 เรื่อง ค่าธรรมเนียม 870 ล้านบาท การให้ 462,011 เรื่อง แยกเป็น โอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 458,612 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,470 เรื่อง อาคารชุด 1,929 เรื่อง ค่าธรรมเนียม 1,319 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.42 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 944 ล้านบาท อากรแสตมป์ 829 ล้านบาท รวมค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 3,096 ล้านบาท

          ปี 2557 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556-30 มิ.ย. 2557 โอนมรดกที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง 134,846 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 988 เรื่อง อาคารชุด 461 เรื่อง ค่าธรรมเนียม 519 ล้านบาท ให้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 291,966 เรื่อง สิ่งปลูกสร้าง 1,164 เรื่อง อาคารชุด 1,133 เรื่อง ค่าธรรมเนียม 795 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.50 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 505 ล้านบาท รวมค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 1,878 ล้านบาท

          ชี้ข้อจำกัด "ภาษีมรดก"ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีมรดกที่อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยมีทั้งแนวคิดให้จัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 10-20% ของทรัพย์มรดกสุทธิ กับแนวคิดให้เก็บอัตราเดียว ที่ 10% เพื่อไม่ให้ยุ่งยากต่อผู้เสียภาษี แต่ทั้ง 2 แนวทางจะยกเว้นให้กับทรัพย์มรดกสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

          "ปัจจุบันภาครัฐมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกค่อนข้างจำกัด เพราะไม่รู้ว่าคนไทย หรือแม้แต่คนตายถือครองทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหน และก่อนตายมีการ โยกย้ายทรัพย์สินกันแค่ไหน ที่ผ่านมาเคยมีข้อมูลคร่าว ๆ แค่ว่า ครัวเรือนที่มี มูลค่าทรัพย์สินสูงกว่า 5 ล้านบาท น่าจะมีอยู่ราว 3% ของจำนวนครัวเรือน ทั่วประเทศ ส่วนผู้ที่ตายและมีกองมรดกมากกว่า 100 ล้านบาท น่าจะมีไม่ มากนัก"

          แหล่งข่าวกล่าวว่า ในอดีตมีการศึกษาการเก็บภาษีมรดกหลายครั้ง แต่ได้ข้อสรุปว่าการเก็บภาษีนี้อาจจะทำให้รัฐมีรายได้ไม่มาก การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทำได้ยาก และไม่คุ้มค่ากับผลกระทบในเชิงสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ผู้สูงอายุที่แบ่งทรัพย์สินออกไปแล้วอาจจะถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว หรือลูกหลานในครอบครัวที่อาจผิดใจกันจากการแบ่งทรัพย์สินที่ไม่ลงตัว เป็นต้น ส่งผลให้การผลักดันกฎหมายไม่ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันปัจจุบันหลายประเทศได้ยกเลิกการเก็บภาษีมรดกกัน ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

          สรรพากรไม่ฟันธงอัตราภาษีมรดก

          ขณะที่นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรม สรรพากร ระบุว่า ร่างกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดกจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 เดือน ข้างหน้านี้ เนื่องจาก คสช.มีนโยบายให้เร่งพิจารณาและให้ดูแลไม่ให้กระทบ ผู้มีรายได้น้อยและการออมเงิน ขณะนี้ ยังไม่ได้สรุปเรื่องอัตราการจัดเก็บ เพราะยังอยู่ระหว่างการพิจารณากันในคณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ดียืนยันว่าอัตราจัดเก็บจะต้องไม่สูงกว่าอัตราภาษีนิติบุคคลที่เก็บที่ 20%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ