Loading

ธนารักษ์ ถก กทม.ปรับเพิ่มราคาที่ดิน

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2557
ธนารักษ์ ถก กทม.ปรับเพิ่มราคาที่ดิน

          นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ทาง กทม.ได้หารือกรมธนารักษ์ เรื่องการปรับเพิ่มราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง กทม.ที่มีหน้าที่ในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ใช้ฐานราคาปานกลางที่ดิน เฉลี่ยของปี  2521-2524 ขณะที่ปัจจุบันราคาที่ดินทั่วประเทศ ได้ปรับสูงขึ้นจากในอดีตมากแล้ว โดยเฉพาะใน กทม. ซึ่งการใช้ฐานราคาปานกลางที่ดินที่เป็นฐานต่ำ ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตัวนี้ได้ต่ำตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม กทม.ยังมีความเป็นห่วงว่าประชาชนผู้ที่มีภาระต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่จะรับภาระเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงยังอยู่ในขั้นการพิจารณาเท่านั้น

          อัตราภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบัน เก็บในอัตราที่ต่ำมาก กล่าวคือ หากราคาที่ดินต่ำกว่าไร่ละ 3 หมื่นบาท เสียในอัตรา 0.50% ของราคาที่ดินปานกลาง และหากราคาไร่ละเกินกว่า 3 หมื่นบาท เสียในอัตราไร่ละ 0.25%  อีกทั้งยังยกเว้นภาษีให้กับเจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินไม่เกิน 5 ไร่  ซึ่ง 90% ของคนไทย ถือครองที่ดินคนละไม่เกิน 1 ไร่  ซึ่งการกำหนดอัตราภาษีในลักษณะถดถอย และการมีข้อยกเว้นไม่เสียภาษีดังกล่าว ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นเก็บภาษีตัวนี้ได้ค่อนข้างต่ำ

          สำหรับปัญหาของการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นที่เก็บได้น้อย มีความเหลื่อมล้ำ เพราะที่ดินที่มีมูลค่าสูงเสียภาษีต่ำกว่าที่ดินที่มีมูลค่าต่ำกว่า รวมถึงมีข้อยกเว้นมาก ทำให้นักวิชาการในกระทรวงการคลังต้องการผลักดันแนวความคิดของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาแทนที่ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลง โดยใช้ฐานราคาประเมินของกรมธนารักษ์ โดยกำหนดโครงสร้างภาษีใน 3 อัตรา คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดิน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย เก็บในอัตรา 0.1% และที่ดินเพื่อการเกษตร เก็บในอัตราไม่เกิน 0.05% ทั้งนี้ effective rate ขึ้นอยู่กับรัฐบาลท้องถิ่น

          ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานในการจัดทำราคาประเมินที่ดิน ซึ่งเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และในอนาคตหากรัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกมาใช้ได้จริง ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ก็จะใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีตัวนี้

          สำหรับการจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จะต้องมีความชัดเจนในราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลงหรือทุกโฉนด จากปัจจุบันที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการประเมินแบบราย Block คือ เป็นการประเมินในพื้นที่ที่กว้าง ซึ่งปัจจุบันมีการประเมินรายแปลงเพียง 7 ล้านแปลงส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.และเมืองใหญ่ จากที่ดินทั่วประเทศที่มีอยู่ 30 ล้านแปลง โดยกรมธนารักษ์สามารถทำการประเมินรายแปลงเพียงปีละ 2 ล้านแปลงเท่านั้น โดยในปีนี้จะประเมินรายแปลงในจังหวัดขอนแก่น และอุดรฯ นอกจากนั้น ขณะนี้ทางกรมธนารักษ์ได้วางระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูราคาที่ดินของตนเองที่มีราคารายแปลงได้ผ่าน website ของกรมฯ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดแอพฯ ผ่าน Smart phone ได้ด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง