Loading

ธปท.ชี้ตลาดอสังหาฯวู

วันที่ : 18 มีนาคม 2557
ธปท.ชี้ตลาดอสังหาฯวูบ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปี 2557 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ที่มีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการเมืองในประเทศที่ยังไม่นิ่ง ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่มีความกังวลเรื่องคุณภาพของสินเชื่อทำให้ การกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ยากยิ่งขึ้น ประกอบกับต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงกำลังซื้อของประชาชนที่ยังไม่ฟื้นจากค่าครองชีพและภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง ทั้งนี้ มีเพียงปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ถือเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่สนับสนุนความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้ซื้อที่มีรายได้ประจำและมีภาระหนี้ครัวเรือนไม่สูงมาก

นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธปท. กล่าวว่า ยอมรับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว เห็นได้จากการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้างลดลงมากจาก 23.7% ณ สิ้นปี 2555 เหลือเพียง 5.1% ณ สิ้นปี 2556 และภาวะการซื้อขายที่ดินที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด