Loading

เปิดเช็กที่ดินผ่านเว็บไซต

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2556
เปิดเช็กที่ดินผ่านเว็บไซต์

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม.กล่าวว่า หลังจาก กทม.ประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เมื่อเดือนพฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง จึงได้เปิดให้บริการสืบค้นระวางโฉนดที่ดินและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมวัดระยะทางและพิมพ์แผนที่ได้ตามความต้องการ ผ่านเว็บไซต์สำนักผังเมือง http://3dcpd.bangkok.go.th ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว ประชาชนจะได้รับความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายภูมิสารสนเทศทางผังเมือง กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง โทร.0-2354-1272 ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน