Loading

เชียงใหม่จัดเวิร์กช็อปรื้อผังรับรถไฟฟ้าเร็วสูง

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2556
เชียงใหม่จัดเวิร์กช็อปรื้อผังรับรถไฟฟ้าเร็วสูง

รื้อผังเมืองรวมเชียงใหม่ปี 2555 ให้สอดรับการเติบโตของเมือง/รถไฟฟ้าความเร็วสูง/วงแหวนรอบ4/เมืองแฝด เดินหน้าจัดเวิร์กช็อป เชิญผู้เกี่ยวข้องเสนอข้อมูลภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยก่อนเสนอกรมโยธาฯแก้ไข

เมื่อเร็วๆนี้ คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่จัดประชุมครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 43ก ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 มีผลบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 - 20 พฤษภาคม 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 429 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.86 แสนไร่

นายธานินทร์ สุภาเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความแออัดจึงจำเป็นต้องขยายเมืองออกไปสู่รอบนอกและจังหวัดข้างเคียง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์สูง ในช่วงผังไม่มีผลการบังคับใช้ อีกทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเฟสแรก ปี 2557 โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 จะเป็นโครงการที่เตรียมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

เช่นเดียวกับโครงการถนนวงแหวนรอบ 4 โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง จะผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง 3 จังหวัด เนื่องจากปัจจุบันเชียงใหม่ มีความแออัดจำเป็นต้องมีการขยายเมืองออกไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือ ขณะที่จังหวัดลำพูน และลำปางเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่มีความเหมาะสมรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได้ โดยโครงการนี้สภาพัฒน์ เคยศึกษาความเป็นไปได้ แล้วพบว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาทั้ง 3 เมืองให้เป็นเมืองแฝด รวมถึงโครงการในภาพรวมที่มองเป็นยุทธศาสตร์การเป็น Northern Land Port

อย่างไรก็ดีโครงการต่างๆ เหล่านี้จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ดังนั้น ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ต้องมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งสามารถดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 26 วรรคสาม ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การผังเมือง พ.ศ.2518 ได้บัญญัติว่า ในระหว่างที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมใช้บังคับ ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรจะกำหนดให้แก้ไข หรือปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ได้

"อยากเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ แผนผัง และบัญชีประเภทหรือชนิดโรงงานอุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไป"

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ