Loading

กทม.คาดพร้อมบังคับใช้กม.ผังเมืองรวมกรุงเทพฯฉบับใหม่ได้ 16 พ.ค.นี

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2556
กทม.คาดพร้อมบังคับใช้กม.ผังเมืองรวมกรุงเทพฯฉบับใหม่ได้ 16 พ.ค.นี้

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอ รมว.มหาดไทยลงนามและประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทันกำหนดในวันที่ 16 พ.ค.56

 

สำหรับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันและศักยภาพการพัฒนาในอนาคตของบางพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะบริเวณใกล้ระบบขนส่งมวลชนทางราง รวมถึงแผนผังอื่นๆ อาทิ แผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักและถนนสายรอง และส่งเสริมให้มีการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางที่สะดวก แผนผังแสดงที่โล่ง ซึ่งกำหนดให้มีที่โล่งเพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น

 

"ที่สำคัญผังเมืองรวมฉบับนี้ได้กำหนดให้มีแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย นับเป็นแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภคฉบับแรกของประวัติศาสตร์การผังเมืองของประเทศไทย" นายจุมพล กล่าว

 

นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ยังมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน การปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ จากการเป็นมหานครที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจราจรโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นมหานครที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง อันเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวที่ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน

 

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์