Loading

ภาษีอสังหาฯโต จัดเก็บรายได้พุ่ง รัฐรับ 58,573ล้า

วันที่ : 16 ตุลาคม 2555
ภาษีอสังหาฯโต จัดเก็บรายได้พุ่ง รัฐรับ 58,573ล้าน

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ช่วง 10 เดือน) วันที่ 1 ตุลาคม 2554-31 กรกฎาคม 2555 มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการต่างๆ จำนวน 5,555,993 ราย เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 365,311 ราย หรือเติบโตร้อยละ 7.04

 

ส่วนการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากร จัดเก็บให้รัฐได้ 58,573.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,944.31 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 5.29 โดยเมื่อเดือนมิถุนายนมีการจัดเก็บรายได้มากที่สุด 9,466,853,531 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 2,516,351,949 บาท หรือเติบโตร้อยละ 36.20 และเดือนกุมภาพันธ์จัดเก็บรายได้น้อยที่สุดจำนวน 5,175,032,835 บาท เพิ่มขึ้น 619,834,864 บาท หรือเติบโตร้อยละ 13.61 ขณะ ที่เดือนมกราคมจัดเก็บรายได้ ลดลงมากที่สุดคือ จัดเก็บได้ 3,747,125,697 บาท ลดลง 893,620,928 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.26

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้