Loading

คลอดผังเมืองคุมเข้มที่ดินยโสธ

วันที่ : 3 กันยายน 2555
คลอดผังเมืองคุมเข้มที่ดินยโสธร

มหาดไทยคลอดกฎกระทรวงผังเมืองรวมยโสธร หวังคุมเข้มการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งจังหวัด ระบุที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมห้ามจัดสรรที่ดินทุกประเภท

 

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอด คล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดยโสธร

 

ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในท้ายกฎกระทรวงฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ 1.ที่ดินในบริเวณ หมายเลข 1.1-1.9 กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน 2.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1-2.30 กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 3.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1-3.5 กำหนดไว้เป็นสีขาว มีกรอบ และเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 4.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1-4.28 กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภท อนุรักษ์ป่าไม้ และ 5.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1-5.3 กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมห้ามใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อกิจการต่างๆ 5 ประเภท ได้แก่ โรงงาน จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่ อาศัย และการอยู่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ส่วนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ 12 ประเภท เช่น โรงงาน โรงแรม การจัดสรรที่ดิน ทุกประเภท การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคาร ขนาดใหญ่ สวนสนุก สนามกอล์ฟ ฯลฯ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้