Loading

ซอฟต์โลนช่วยเหยื่อน้ำท่วมอืด แบงก์อ้างขั้นตอนยาว 1-2 เดือ

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2555
ซอฟต์โลนช่วยเหยื่อน้ำท่วมอืด แบงก์อ้างขั้นตอนยาว 1-2 เดือน

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วย ผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ธปท.ได้จัดสรรวงเงินให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ตามโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 (ซอฟต์โลน) ในวงเงิน 210,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินสามารถเบิกเงินกู้จาก ธปท. ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 สถาบันการเงินมาขอกู้เงินจาก ธปท. ไปบ้าง แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการชัดเจนนั้น

 

ทั้งนี้ จากการประสานงานกับสถาบันการเงินพบว่าการปล่อยสินเชื่อตามโครงการดังกล่าว สถาบันการเงินต่างๆ จะต้องมีกระบวนการดำเนินการในด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาระบบงานรองรับการกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเพื่อให้สาขาทั่วประเทศปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 เดือน ปัจจุบันสถาบันการเงินส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานและกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างสื่อสารกับสาขา และประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือ

 

ดังนั้น SMEs และบุคคลธรรมดาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ที่สนใจสามารถติดต่อโดย ตรงกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการ เงินเฉพาะกิจต่างๆ รวมทั้งสามารถเรียก ดูรายละเอียดโครงการซอฟต์โลนได้จาก website ของธปท.ที่ http://www.bot.or.th

 

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการเบิกเงินกู้จาก ธปท. ในจำนวนน้อย แต่มีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับความช่วยเหลือไปแล้วมากถึงเกือบ 27,000 ราย หรือ อาจกล่าวได้ว่าเม็ดเงินตามโครงการ นี้ได้กระจายไปสู่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการขอรับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือตามโครงการนี้

 

อนึ่งก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าววงเงินการปล่อยกู้โครงการนี้ถึงจะสูงถึง 3 แสน ล้านบาท แต่มีการอนุมัติเบิกจ่ายจริงได้เพียง 3,000 ล้านบาท นั้น ทั้งที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการยื่นขอวงเงินสินเชื่อ ดังกล่าวเต็มวงเงินหมดแล้วก็ตาม

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ