Loading

ธปท.แย้มอีก3ปีรื้ออัตราเก็บเงินแบงก์ใหม

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2555
ธปท.แย้มอีก3ปีรื้ออัตราเก็บเงินแบงก์ใหม่

ธปท.แย้มอาจทบทวนอัตราเรียกเก็บเงิน 0.47% จากแบงก์ เพื่อใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯในอีก 3 ปีข้างหน้า หากเงื่อนไขในระบบการเงินเปลี่ยน

 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การเก็บเงินนำส่งจากฐานเงินฝากและตั๋วแลกเงิน(ตั๋วบี/อี)ในอัตรา 0.47% จากเดิมที่เคยเก็บ 0.4% เพื่อนำเงินไปใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ตามที่คลัง ธปท.และ สมาคมธนาคารไทยตกลงร่วมกันนั้น น่าจะเพียงพอในการชำระหนี้ในช่วงแรกๆ และสามารถชำระคืนหนี้ทั้งหมด 1.14 ล้านล้านบาทได้จบภายใน 24 ปี แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าในช่วง 3 ปีข้างหน้านี้ อาจจะมีการทบททวนอัตราการนำส่งเงินดังกล่าวใหม่ ซึ่งอาจลดลงจากเดิม

 

“มีความเป็นไปได้ว่าในระยะ 3 ปีข้างหน้าอาจจะมีการทบทวนตัวเลขใหม่ บนสมมุติฐาน 2 ข้อ คือ ฐานเงินฝากและตั๋วบี/อี ที่ธปท.คาดว่าแต่ละปีจะขยายตัวประมาณ 4% และดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงต่ำกว่าที่ ประมาณการไว้” นายประสารกล่าว

 

          ทั้งนี้ ธปท.มองว่าแนวทางการเก็บเงินนำส่งของธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐในอัตราเดียวกัน น่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการทำธุรกิจระหว่างธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้

 

ที่มา: http://www.posttoday.com