Loading

ผังเมืองกทม.คุมฟลัดเวย

วันที่ : 14 ธันวาคม 2554
ผังเมืองกทม.คุมฟลัดเวย์

ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างผังเมือง รวม กทม. ฉบับใหม่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและพิจารณาข้อคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมที่มี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. เป็นประธาน โดยคาดว่าจะเสนอให้พิจารณาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม 2555จากนั้นจึงจะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการของกรมโยธาธิการและผัง เมือง กระทรวงมหาดไทย

ในร่างผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่จะยังคงกำหนดให้พื้นที่ฝั่งตะวันออกคงสภาพเป็นพื้นที่รับน้ำ (ฟลัดเวย์) เช่นเดิม รวมทั้งมีการเพิ่มข้อกำหนดในร่างผังสาธารณูปโภค โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการใช้พื้นที่ริมคลองสายสำคัญ 7-8 คลอง ทั้งฝั่งตะวัน ออกและตะวันตก เช่น ห้ามไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นเพื่อให้ การระบายน้ำคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะร่วมกับสำนักการระบายน้ำในการลงพื้นที่สำรวจคลองสายต่างๆ

นอกจากนี้มาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในการกำหนดระยะถอยร่นจากแนวคลองสำคัญ โดยคลองที่มีความกว้างต่ำกว่า 10 เมตร ต้องเว้นระยะห่างของสิ่งปลูกสร้าง 3 เมตร ส่วนคลองที่มีความกว้าง 10 เมตรขึ้นไป ต้องเว้นระยะห่าง 6 เมตร

"หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ว่าจะกำหนดให้มีข้อบังคับเข้มงวดมากเพียงใดก็ตาม แต่หากการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคกลางยังไม่มีประสิทธิภาพก็คงไม่สามารถสกัดกั้นน้ำไม่ให้ไหลบ่าเข้ามายังพื้นที่ กทม. ได้"

ม.ร.ว.เปรมศิริกล่าวว่า หลังจากกรมโยธาธิการและผัง เมืองรับพิจารณาแล้วจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก 90 วัน ดังนั้น ผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่อาจแล้วเสร็จไม่ทันในวันที่ 15 พ.ค. 2555 ซึ่งจะครบกำหนดหมดอายุของผังเมืองรวมฉบับเดิม และอาจต้องต่ออายุออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2556

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้