Loading

บสก.กวาดซื้อเอ็นพีแอ

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2554
บสก.กวาดซื้อเอ็นพีแอล

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บสก.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ในการรับซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรก มีสาระสำคัญ คือ บสก.สนใจที่จะซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) และทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) คงเหลือ ส่วนที่เป็นของบสท.ทั้งหมดโดยการชำระเงินค่าซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าว 3,922 ล้านบาท และฉบับที่ 2 บสก.สนใจที่จะรับซื้อเอ็นพีแอล และเอ็นพีเอในส่วนที่บสท.ได้รับโอนจากสถาบันผู้โอนทุกราย

 

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บสก.ได้ทยอยรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับซื้อเอ็นพีแอลจากสถาบันการเงินแล้ว 10,178 ล้านบาท รวมทั้งอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อรับซื้อเอ็นพีเอ มูลค่าประมาณ 6,000 ล้าน บาท

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้รับซื้อเอ็นพีเอจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มาบริหารอีก 93 รายการ มูลค่า 675 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย ห้องชุดสำนักงาน โกดัง และที่ดินเปล่า ดังนั้น ในปีนี้ บสก.คาดว่าจะสามารถรับซื้อรับโอนเอ็นพีแอล และเอ็นพีเอ จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

ปัจจุบัน บสก.มีเอ็นพีแอลในความดูแลทั้งสิ้น 43,436 ราย คิดเป็นมูลค่า 230,861 ล้านบาท ขณะที่มีเอ็นพีเอ 14,029 ราย คิดเป็นมูลค่า 36,432 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์หลักของการรับซื้อทรัพย์สินจากธนาคารพาณิชย์มาบริหารจัดการ มุ่งเน้นการเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐที่จะช่วยแก้ปัญหาและลดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod