Loading

ธอส.ขานรับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ขนบ้านมือสองสนองลูกค้า 5 พันยูนิ

วันที่ : 17 ตุลาคม 2554
ธอส.ขานรับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ขนบ้านมือสองสนองลูกค้า 5 พันยูนิต

นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า  มาตรการสินเชื่อสำหรับโครงการบ้านหลังแรก  อัตราดอกเบี้ย  0%  นาน  3  ปี  นั้น  รัฐบาลได้เปิดช่องให้บุคคลที่เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อบ้าน  หรือกู้ร่วมกับบุคคลอื่น  แต่ยังไม่เคยมีบ้านหลังแรกและไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านมาก่อน  สามารถยื่นกู้ในโครงการนี้ได้  เพื่อเอื้อให้ประชาชนได้มีบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง  ทั้งนี้  ในโครงการสินเชื่อบ้านหลังแรกดอกเบี้ย  0%  นาน  2  ปี  ของรัฐบาลชุดก่อนหน้า  ไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวสามารถยื่นกู้ได้

สำหรับหลักเกณฑ์อื่นๆ  คือ  ต้องกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด  หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร  หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร  มีวงเงินกู้ในโครงการนี้ทั้งสิ้น  20,000  ล้านบาท  กู้ได้ไม่เกินรายละ  1  ล้านบาท  หรือไม่เกิน  10%  ของราคาประเมิน  ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน  30  ปี  และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน  65  ปี  ผู้กู้สามารถคิดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555  และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถได้รับสิทธิภาษีตามมติคณะรัฐมนตรีที่ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินภาษีที่พึงชำระในแต่ละปีภาษีเป็นจำนวนไม่เกิน  10%  ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่เกิน  5  แสนบาทด้วย

ด้าน  นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี  กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  กล่าวว่า  จากการที่กระทรวงการคลังมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง  และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ผ่าน  "โครงการบ้าน  ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก"  อัตราดอกเบี้ย  0%  นาน  3  ปีแรก  ปีที่  4-7  คิดอัตราดอกเบี้ย  เท่ากับ  MRR-0.50%  ต่อปี  (ลูกค้าสวัสดิการ)  ส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไป  คิดอัตราดอกเบี้ย  เท่ากับ  MRR  ปีที่  8  เป็นต้นไป  คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ  MRR-1.00%  ต่อปี  (ลูกค้าสวัสดิการ)  MRR-0.50%  ต่อปี  (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป)  ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย  MRR  ธอส.เท่ากับ  7.25%  ต่อปี  ผ่อนได้นานสูงสุด  30  ปี 

"เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง  จะต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน  และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  โดยธนาคารจะให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือ  ห้องชุด  ให้กู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร  หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร  และซื้อทรัพย์  NPA  ของ  ธอส.กำหนดวงเงินให้กู้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวงเงินรายละไม่เกิน  1  ล้านบาท  หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร"  นายวรวิทย์  กล่าวและว่า

นับเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยสามารถมีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง  ผ่านโครงการบ้าน  ธอส.  เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก  อัตราดอกเบี้ย  0%  นาน  3  ปี  ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ธอส.ได้เตรียมทรัพย์  NPA  ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกที่มีราคาไม่เกิน  1  ล้านบาท  ซึ่งธนาคารมีทรัพย์  NPA  ราคาไม่เกิน  1  ล้านบาท  ทั้งสิ้นกว่า  5,000  หน่วย  ทั่วประเทศ

นายวรวิทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ธนาคารมีความพร้อมในการรับเรื่องยื่นคำขอกู้  ในวันอังคารที่  11  ตุลาคม  2554  นี้  โดยในเบื้องต้นลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นกู้ด้วยเอกสาร  5  อย่าง  ได้แก่  1.  สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ  +  ทะเบียนสมรส  (กรณีสมรสแล้ว)  2.  สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า 3.  เอกสารรายได้  อาทิ  สลิปเงินเดือน  หนังสือรับรองเงินเดือน  บัญชีเงินฝาก  สำเนาการค้า  หรือหลักฐานการเสียภาษี  4.  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  5.  สำเนาโฉนด  หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด  (หรือภายใน  60 วัน นับจากยื่นเอกสารตามข้อ  1-4  )

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ