Loading

โยธาฯมอบดาบให้ท้องถิ่นจัดทำผังการใช้ที่ดินเอง ทั้งสามารถดำเนินคดีเด็ดขา

วันที่ : 10 ตุลาคม 2554
โยธาฯมอบดาบให้ท้องถิ่นจัดทำผังการใช้ที่ดินเอง ทั้งสามารถดำเนินคดีเด็ดขาด

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า  กรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมือง พ.ศ. ...และยกเลิกพ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 ที่ล้าสมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่างพ.ร.บ.การผังเมืองใหม่ดังกล่าว เตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะประกาศใช้

อย่างไรก็ดี กฎหมายผังเมืองใหม่ จะเป็นกฎหมายแม่ ที่ต่อไปท้องถิ่นจะต้องนำไปกำหนดกรอบการใช้ที่ดินและประกาศใช้ผังเมืองรวมผังเมืองชุมชนเอง ซึ่งทุกกระบวนการจะหยุดอยู่ที่จังหวัด เป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจากเดิมจะกำหนด และจะต้องอนุมัติโดยส่วนกลางคือ คณะกรรมการผังเมือง ที่มีกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ

ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วต่อการประกาศใช้ผัง ที่สำคัญท้องถิ่นมีความเข้าใจดีที่สุดว่า ในพื้นที่ของเขาบริเวณไหนควรสงวนหวงห้าม บริเวณไหน พัฒนาได้ เพื่อสอดคล้องกับสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ต้องลงทุน

นอกจากนี้กฎหมายใหม่จะกำหนดให้กระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและบังคับใช้ผังแล้ว กรมยังแก้ปัญหา กรณีที่ผังเมืองหมดอายุและไม่สามารถประกาศใช้ผังฉบับใหม่ได้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านของชุมชน การเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อปรับปรุงผังฉบับต่อไปเพื่อไม่ให้ล้าสมัยตามที่เอกชนร้องเรียน แต่กลับล่าช้า เป็นต้น ทางออกจึงให้ขยายอายุการบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังชุมชนแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ มีวาระครั้งละ 10 ปี แต่สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวม 14 ปีแต่ทั้งนี้หากพบว่าพื้นที่ที่ผังควบคุมการใช้ประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เช่น มีการเวนคืนก่อสร้างถนน รถไฟฟ้าหรือมีความเจริญเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็วกลับกัน อีกกรณี อาจมีผลกระทบเกี่ยวกับมลพิษ ทั้งน้ำท่วม เสียงกลิ่นฉับพลันฯลฯ  ท้องถิ่นสามารถปรับปรุงแก้ไขผังได้ทันทีเพื่อให้ทันสมัยทั้งปรับให้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มหรือลดลง

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกฎหมายผังเมืองพ.ศ. 2518 กำหนดให้ผังเมืองทุกพื้นที่มีอายุ5 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี รวม 7 ปีและจะแก้ไขปรับปรุงได้ต้องรอผังหมดอายุเท่านั้น กลับกัน ยังมีปัญหาล่าช้า ถูกชาวบ้านนายทุนต่อต้าน ส่งผลให้ผังหมดอายุในหลายพื้นที่ ที่สำคัญยังให้อำนาจท้องถิ่นควบคุมเอาผิดดำเนินคดี ผู้ฝ่าฝืนผังเมืองทั้งปรับและจำคุก เท่ากับว่าท้องถิ่นต้องหมั่นตรวจตราอย่างเข้มงวดต่อการใช้ผังเมืองนั่นเอง

"ต่อไปแต่ละผังจะมีอายุถึง10ปีต่ออายุ ได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี ขณะนี้ รอเข้าสภา เมื่ออายุของผังยาวขึ้น ก็มีเวลาที่หาข้อมูลและศึกษา เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้ใหม่ เมื่อผังหมดอายุ แต่หากเปลี่ยนแปลงเร็วมากในพื้นที่ ก็ปรับแก้ได้ทันที  เช่น ผังเมืองโซนนี้ ต่อไปไม่ควรเป็นที่อยู่อาศัย ปรับเป็นทางระบายน้ำ แก้น้ำท่วมและกระบวนการวางผังจะจบที่จังหวัด ส่วนกลางอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นพี่เลี้ยงและกำหนดกรอบกว้างๆ ให้เท่านั้น เพราะท้องถิ่นรู้ดีที่สุดว่าต้องการอะไร" นายอุดมกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ