Loading

กรมที่ดินรื้อกฎหมายสัญญาซื้อ-ขายอสังหา

วันที่ : 8 กันยายน 2554
กรมที่ดินรื้อกฎหมายสัญญาซื้อ-ขายอสังหาฯ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกำลังดำเนินการปรับปรุงกฎหมายอาคารชุด โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุดและร่างสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งมีสาระสำคัญ เช่น เงื่อนไขชำระเงิน รูปแบบการประชุม การเปลี่ยนผู้ซื้อ รวมทั้งการนำ พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2541 หรือเอสโครว์ เอเย่นต์ มาใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่กรมที่ดินยกร่าง เนื่องจากปัจจุบันการซื้อขายที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังใช้สัญญาจะซื้อจะขายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งการพิจารณา มีความล่าช้า ทำให้การออกใบอนุญาตใช้เวลานาน บางโครงการใช้เวลาเป็นปี

ทั้งนี้ ภาคเอกชนเห็นว่าระยะเวลาที่ไม่ชัดเจนส่งผลต่อต้นทุนในการพัฒนาโครง การ ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยว่าจะได้บ้านตามที่จองซื้อแน่นอน กรมจึงได้หารือร่วมกัน หากได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วกรมจะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในปลายเดือนตุลาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำไปปรับปรุงแก้ไข และยกร่างใน 6 เดือน

อนึ่ง กรมที่ดินร่วมกับ 16 หน่วยงานภาครัฐลงนามในบันทึกข้อตกลงลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการในกระบวนงานขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ และการได้มาซึ่งที่ดินของ วัดเกิน 100 ไร่

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้