Loading

รัฐถกปัญหาอสังหาฯจี้สางกฎหมายซ้ำซ้อ

วันที่ : 7 กันยายน 2554
รัฐถกปัญหาอสังหาฯจี้สางกฎหมายซ้ำซ้อน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ว่า การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ต้องยอมรับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นการลดภาระจากรัฐในการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร แต่สิ่งที่ต้องมองควบคู่กันไปคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการ โดยเฉพาะในเขต กทม. ที่มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในแนวเส้นทางคมนาคมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาอสังหาฯหรือกิจกรรมไว้ 34 ประเภท ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็น ชอบ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจะออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น ล้วนมีปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งประเด็นปัญหาเกิดจากการตีความ

จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พบว่าในปี 2552 มีโครงการอสังหาฯส่งรายงาน EIA ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ สอบเพียงร้อยละ 10-12 เท่านั้น ปัญหาคือเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้นิติบุคคลอาคารชุดแล้วไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ปัญหาที่กำลังถกเถียงกันมากคือในช่วงที่ยื่นรายงาน EIA บางโครงการมีการก่อสร้างและขายไปแล้ว เมื่อไม่ผ่านการอนุญาตจะมีปัญหาเกิดการร้องเรียนและฟ้องร้องตามมา อย่างไรก็ดี มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนหน่วยงานที่อนุญาตที่มีหน้าที่โดยตรงในการอนุมัติต้องกำกับการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามรายงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลดขั้นตอนตามกฎหมายหากเห็นว่ามีความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันเอง เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้