Loading

บสท.เร่งสางหนี้-ชำระบัญชีใน1ปีขายทรัพย์แสนล้านให้SAM-BA

วันที่ : 30 มิถุนายน 2554
บสท.เร่งสางหนี้-ชำระบัญชีใน1ปีขายทรัพย์แสนล้านให้SAM-BAM

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการชำระบัญชี บสท. รับทราบตัวเลขสินทรัพย์และหนี้สินของ บสท. ว่ามีหนี้สินด้านตั๋วสัญญาใช้เงินกว่า 66,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) กว่า 46,000 ล้านบาท ทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างบังคับคดี (NPL)28,000 ล้านบาท ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เกือบ40,000 ล้านบาท รวมทั้งมีเงินสดอีกประมาณ 38,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่า บสท. จะสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระด้านตั๋วสัญญาใช้เงินให้ลดลงได้ 100% ภายใน 1 ปีสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการสินทรัพย์คือ การขาย NPL และ NPA ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(BAM) โดยเปิดโอกาสให้สถาบันผู้โอนเดิมได้สิทธิในการรับซื้อคืนกองสินทรัพย์ของตนเอง

"ด้านระยะเวลาและกำหนดการตามแผนงานต่างๆ นั้น ทาง บสท. น่าจะใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดใน 1-2 เดือนข้างหน้า และจะเปิดให้SAM และ BAM รวมทั้งผู้โอนเดิมที่ต้องการใช้สิทธิซื้อคืนเข้าดูข้อมูลหลังจากนั้น ในเร็วๆ นี้บสท. จะเดินสายเจรจากับ SAM และ BAM รวมทั้งสถาบันผู้โอนรายอื่นให้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายสินทรัพย์ และจะพยายามให้ได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้" นายกฤษฎากล่าว

นายกฤษฎากล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันได้ทำไว้กับ บสท. ยังคงมีผลผูกพันต่อกันทุกประการ จึงขอให้ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกับ บสท. โดยเคร่งครัดต่อไป สำหรับบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆที่กำหนดไว้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ที่ได้รับยกเว้นตาม พ.ร.ก. บสท. พ.ศ. 2544 ให้ยังคงได้รับยกเว้นต่อไปในระหว่างการชำระบัญชีไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ