Loading

บสก.รุกอสังหาฯภูมิภา

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2554
บสก.รุกอสังหาฯภูมิภาค

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของสำนักงานภูมิภาค (ม.ค.-เม.ย.54) มีผลเรียกเก็บจากการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) รวม 2,306.28 ล้านบาทจากเป้าหมาย 1,272 ล้านบาท คิดเป็น181.31% เป็นผลเรียกเก็บ NPL 710.39 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 173.27% ส่วน NPA ทำได้ 1,595.89 ล้านบาท จากเป้าหมาย 862 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมาย 185.14%

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานภูมิภาคในเขตภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง เรียกเก็บ NPL ได้ 145.11 ล้านบาท จากเป้าหมาย 103 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 140.88% ส่วน NPA ทำได้431.6 ล้านบาท จากเป้าหมาย 139 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมาย 310.50% เมื่อรวมผลเรียกเก็บ NPL และ NPA ทำได้ทั้งสิ้น 576.71 ล้านบาท จากเป้าหมาย 242 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 238.31% ขณะที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท 4 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเรียกเก็บเป็นเงินสดรวม 4,700.78 ล้านบาท คิดเป็น 117.52%ของเป้าหมาย 4,000 ล้านบาท และมีกำไรณ เม.ย. 54 จำนวน 874 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีจะทำได้ตามเป้า 12,000 ล้านบาท

ส่วนสำนักงานภูมิภาคยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้าว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และให้เร่งส่งข้อมูลเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ บสก. อย่างเร่งด่วน โดยการช่วยเหลือมีหลายแนวทาง อาทิ ลดดอกเบี้ย หรือพักชำระหนี้ 6-12 เดือน หรือลดวงเงินผ่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้