Loading

หว่าน 2.5 หมื่นล้านกู้ซื้อบ้าน 0

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2554
หว่าน 2.5 หมื่นล้านกู้ซื้อบ้าน 0%

นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการบ้านหลังแรกปล่อยกู้โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท โดยรัฐจะชดเชยภาระในการดำเนินโครงการให้แก่ ธอส. 450-500 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มต้นผ่อนได้ใน 2 ปีแรก มีผู้ยื่นขอกู้แล้ว 10,000 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้คือ ต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านและอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้ ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็นเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับ ธอส. รวมถึงต้องมีชื่อเป็นที่อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี

ทั้งนี้ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท หรือไม่เกิน 100% ของราคาประเมินที่ดิน พร้อมอาคาร หรืออาคารหรือห้องชุดและไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปีและอายุผู้กู้ที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-2 เท่ากับ 0% ต่อปี ปีที่ 3-5 กรณีสวัสดิการMRR -0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR ปีที่ 6 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ MR-1.0%ต่อปี กรณีรายย่อย MRR -0.50% ต่อปี ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.-30 ธ.ค. 2554 ทำนิติกรรมเสร็จสิ้นภายใน 30 เม.ย. 2555

ส่วนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ธอส.จะรับภาระสำรองจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมินประมาณ 200 ล้านบาท และรับภาระสำรองค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง หรือ 200 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท ซึ่งได้ขอชดเชยในวงเงินดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินโครงการทำให้ธอส. มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และจะขาดรับดอกเบี้ยที่พึงได้ตามธุรกรรมปรกติของ ธอส.

นอกจากนี้ดอกเบี้ยจ่ายของต้นทุนเงินในการปล่อยสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุน 3.75% ต่อปี ธอส. จะรับภาระในสัดส่วน 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่าย และจะขอชดเชยสัดส่วน 3 ใน 4 ของค่าใช้จ่าย โดยการลดจำนวนเงินรายได้นำส่งกระทรวงการคลังในปีบัญชี 2554-2556

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้