Loading

คลังมอบที่ดินสร้างบ้าน 7,000 ไร

วันที่ : 25 มีนาคม 2554
คลังมอบที่ดินสร้างบ้าน 7,000 ไร่

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย ณ กรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการว่า กรมธนารักษ์ได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับชาวปากน้ำ  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร  ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมเนื้อที่กว่า 7,000 ไร่ พร้อมเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แห่งใหม่รูปแบบทันสมัย รองรับบริการชาวปากน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เช่าเพื่ออยู่อาศัยและอาคารราชพัสดุ โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐกว่า 15 ล้านบาท

ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นไปตามนโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัยและทำกิน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดหาที่ดินของรัฐนำไปช่วยแก้ปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการ ซึ่งมอบ หมายให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ว่างและมิได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นำไปจัดสรรให้ราษฎรเช่าเพื่ออยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต และสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการรัฐเอื้อราษฎร์

โครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดที่ดินให้ประชาชนเช่าเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเนื้อที่ประมาณ 146,000 ไร่ จำนวนผู้เช่าเกือบ 60,000 ราย และตั้งเป้าขยายการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินเพิ่มขึ้นอีกในปี 2554 จำนวน 4,700 รายปัจจุบันที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองทั้งประเทศมีเนื้อที่ประมาณ 12.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นการใช้ในส่วนราชการมากที่สุดถึง 99% หรือประมาณ 12.3 ล้านไร่ ที่เหลืออีกเพียง 1% หรือเนื้อที่ประ-มาณ 0.2 ล้านไร่ ถูกนำไปจัดหาประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการในรูปแบบโครง การต่างๆ ให้สามารถสนองรับกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวง การคลัง

ด้านนายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานด้านการบริหารที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีที่ดินราชพัสดุในความครอบครองเนื้อที่ประมาณ 4,300 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง บางบ่อ บางพลี พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์ มีผู้เช่าจำนวน 2,343 ราย แบ่งเป็นเช่าเพื่ออยู่อาศัย 1,767 ราย การเกษตร 175 ราย อาคารราชพัสดุ 349 ราย และเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น 52 ราย สามารถสร้างรายได้เข้าภาครัฐในแต่ละปีราว 15 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ